Publikacijos/Publications

25-05-2023

 Visada surasi tai, ko neieškai /Tautos išmintis/

Home
Apie mane/About Me
Interesai/Interests
Publikacijos/Publications
Kontaktai/Contacts
Monografija/Monograph
Knygos/Books
Naujienos/News
Nuorodos/Links
JBSE
Foto/Photos

 

horizontal rule

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

   

horizontal rule

1990

bullet

Lamanauskas V. (1990). Dvasinė autonomija. Tėvynė, Nr.93.

1991
 

bullet

Lamanauskas V. (1991). Mokamas mokslas - idėja ar būtinybė? Tėvynė, Nr.2.
 

bullet

Lamanauskas V. (1991). Išmintis gimsta dvasios kloduose. Tautinė mokykla, Nr.3, p.5-6.
 

1992

bullet

Lamanauskas V. (1992). Ar šiandien padarėme tiek,kiek galime padaryti ? Tėvynė, Nr.36.


1993

bullet

Lamanauskas V. (1993). Kaip amžiaus pradžioj? Dialogas, Nr.18.
 

bullet

Lamanauskas V. (1993). Dorovinė asmenybės laisvė, atsakomybė ir mokykla [Moral freedom of personality, responsibility and school]. Tėvynės sargas-Guardian of the Fatherland, 4(82), 39-43.
 

bullet

Lamanauskas V. (1993). Gėlininkystė (Vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos pasirenkamųjų dalykų programos) [Floriculture (Secondary school elective subject programs)]. Vilnius: Leidybos centras. ISBN 9986-03-042-0.

1994
 

bullet

LamanauskasV. (1994). Vaikai ilgisi ne tik užuolaidų (Sociologiniai tyrimai ). Dialogas, Nr.1.
 

bullet

Lamanauskas V. (1994). Nei mada, nei būtinybė [Neither fashion, nor necessity]. Mokykla (Chemija), 2-3, 38.

1995

bullet

Lamanauskas V. (1995). Be mokyklos nebus permainų. Dialogas, 1995, Nr.6.
 

bullet

Lamanauskas V. (1995). Ugdymo integracijos ir diferenciacijos klausimu [On the issue of integration and differentiation of education]. Tėvynės sargas-Guardian of the Fatherland, 1(87), 30-41.
 

bullet

Lamanauskas V. (1995). Kaimo mokykla ir pasaulio švietimo tendencijos. Apžvalga, Nr.30.
 

bullet

Lamanauskas V., Makarskaitė R. (1995). Gamtamokslinio ugdymo priemonės bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos 5-8 klasėse (didaktiniu aspektu). Kn.: Švietimo reforma ir mokytojų rengimas (II tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, II t.). Vilnius, p.110-111.
 

bullet

Lamanauskas V. (1995). Krikščioniškoji etika ir dora-visuomenės pagrindas. Apžvalga, Nr.45.

1996

bullet

Lamanauskas V. (1996). Laimingi gimė tie ...Apžvalga, Nr.48, p.3.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Pasaulėžiūros ekologizavimas ugdymo procese. Kn.: Ekologija kaip socialinis procesas (tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, P.44-47.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Vaiko asmenybės autonomija J.H. Pestalocio pedagogikoje. Kn.: J.H.Pestalocio pedagoginės idėjos (respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga). Vilnius, P.20-22.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Mokyklos siekis:integrali asmenybė. Mokykla, Nr.2, p.30-32.
 

bullet

Lamanauskas V., Makarskaitė R. (1996). Vanduo ir jo panaudojimas. Vilnius.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Egiptą valdė ne faraonai, o jų žyniai (interviu su korespondente Irena Vitkauskiene). Apžvalga, Nr.9, p.7.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Socialiniai mokslai R.Štainerio pedagoginėje sistemoje. Kn.: Istorija reformuojamoje Lietuvos mokykloje:aktualijos ir perspektyvos (respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga). Vilnius, P. 10-15.
 

bullet

Lamanauskas V. ,Makarskaitė R. (1996). Mokymo priemonės. Mokykla, Nr.4, p.20.
 

bullet

Lamanauskas V. (1995). Kai kurie gamtamokslinio ugdymo aspektai R.Štainerio pedagoginėje sistemoje. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas vidurinėje bendrojo lavinimo mokykloje: problemos ir perspektyvos (I respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga). Vilnius, P. 18-23.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Jono Laužiko švietimo integracijos samprata ir šiandienos švietimo reforma [Jonas Laužikas' concept of integrated education and today's education reform]. Tėvynės sargas /Guardian of the Fatherland, 1-2(91-92), 107-116.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Gamtamoksliniai dalykai moksleivių požiūriu [Natural sciences from the students` standpoint]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje (II respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga). Vilnius, P.35-38.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Aplinkosauga (Vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos pasirenkamojo dalyko programa). Kn.: Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje. Vilnius, P.59-67.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Kurso “Žmogaus biologija” užduotys (didaktinė medžiaga). Vilnius, (4,25 sp.l.).
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Namų mokytojas Patrikas pavydi mums stiprybės. Panevėžio rytas, liepos 18 d., Nr. 139.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Pasaulėžiūra ir ekologinis jaunosios kartos ugdymas. Apžvalga, Nr.33, p.6.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Didaktinio diferencijavimo galimybės gamtamokslinių dalykų pamokose. Kn.: Švietimo reforma ir mokytojų rengimas (III tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga). Vilnius, P. 514-519.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Integruoto gamtamokslinių dalykų kurso “Gamta ir žmogus” V-VIII klasėse ugdymo turinys chemijos disciplinos aspektu [Education in an integrated course of natural sciences titled "Nature and Man" from the aspect of chemistry for the 5th to the 8th grades]. Pedagogika, 32, p.100-121. ISSN 1392-0340.
 

bullet

Lamanauskas V. (1996). Valerijonas Straševičius -žymus Upytės krašto gamtininkas [Valerijonas Straševičius is a famous naturalist of the Upytė region]. Mūsų kraštas / Our Land, 1(8), 29-34.

1997

bullet

Lamanauskas V. (1997). Kai kurie filosofiniai,socialiniai,didaktiniai integruoto gamtamokslinio ugdymo aspektai [Certain philosophical, social and didactic aspects of integrated natural science education]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje (III respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys) (pp. 32-44). Vilnius: Žaliasis pasaulis. ISBN 9986-618-10-X.
 

bullet

Lamanauskas V. (1997). Gamtos mokslų dalykų mokymo turinio integravimas kaip problema [Integration of the content of teaching of natural sciences as a problem]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje (III respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys) (pp. 44-48). Vilnius: Žaliasis pasaulis. ISBN 9986-618-10-X.
 

bullet

Lamanauskas V. ,Stasė Bučiuvienė. (1997). Ankstyvoji nepilnamečių teisės pažeidimų pedagoginė prevencija bendrojo lavinimo mokyklų I-IX klasėse [Early pedagogical prevention of the minors` infringement of laws in the 1th-9th forms at the comprehensive school]. Pedagogika, 34, 87-93. ISSN 1392-0340.
 

bullet

Lamanauskas V. (1997). Content of Teaching of Natural Sciences: Problems of Integration. In.: Zinašanu kvalitates problemas / Knowledge quality problems (Dabaszinatnu macišanas metodikas pasniedzeju un studentu zinantniski metodiskas konferences materiali). Daugavpils: DPU, p. 22-24. ISBN 9984-14-005-9.
 

bullet

Lamanauskas, V. (1997). Lietuvos pedagogika ir pasaulio švietimo tendencijos [Lithuanian pedagogy and world education trends]. Tėvynės sargas /Guardian of the Fatherland, 1(95), 37-47.
 

bullet

Lamanauskas V. (1997). Kai kurie gamtamokslinio ugdymo humanizavimo aspektai. Kn.: Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: humanizmas,demokratija ir pilietiškumas mokykloje (IV tarptautinės mokslinės konferencijos mokslo darbai). Vilnius, P.85-88.
 

bullet

Lamanauskas V. (1997). Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas pedagogų požiūriu [Teachers attitude towards integrated teaching of natural sciences]. Kn.: Edukologija. Kalbotyra. Literatūrologija (I respublikinės doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija) (pp. 122-125). Vilnius Pedagogical University.
 

bullet

Lamanauskas V. (1997). Kai kurie Lietuvos švietimo sistemos pertvarkos aspektai. Švietimo naujovės, Nr.12, p. 4-7.
 

bullet

Lamanauskas V. (1997). Kai kurios švietimo integracijos problemos Jono Laužiko požiūriu ir jų sąsajos su švietimo reforma Lietuvoje [Some problems of integration in education from the standpoint of J. Laužikas and it`s connections with the educational reform in Lithuania]Pedagogika, 33, 189-200. ISSN 1392-0340.
 

bullet

Lamanauskas V. (1997). Mokykla ir jos problemos mokinių akimis. Acta paedagogica Vilnensia, T.4, p. 118-123.
 

bullet

Lamanauskas V. (1997). Ar toli mokykla pažengė nuo balanos gadynės? (interviu su žurnaliste A.V.Škiudaite). Apžvalga, Nr.44, p. 1, 9.
 

bullet

Lamanauskas V. (1997). Iniciatyvai paliepus (interviu su žurnalistu R.Šinkūnu). Žaliasis pasaulis, Nr.21.

 

1998

bullet

Lamanauskas V. (1998). Kai kurie švietimo integracijos aspektai. Švietimo naujovės, Kovas, p.9-11.
 

bullet

Lamanauskas V. (1998). Gamtos mokslų dalykų mokymo turinio integravimo priežastys, kryptys, mokymo patirtis [Reasons, trends and teaching experience in integration of natural sciences teaching content]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (IV respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys) (pp. 52-60). Vilnius: "Žaliasis pasaulis". ISBN 9986-618-13-4.
 

bullet

Lamanauskas V. (1998). Integrated natural sciences teaching by applying didactic differentiation (Summary of the Doctoral Dissertation Social Sciences,Education Sciences- 07S). Vilnius: VPU.
 

bullet

Lamanauskas V. (1998). Gamtos mokslų dalykų mokytojų požiūris į integruotą mokymą. Kn.: Lietuvos mokykla: praeitis,dabartis, ateitis (mokslinės konferencijos medžiaga ). Klaipėda, P. 30-33.
 

bullet

Lamanauskas V. (1998). Integrated Natural Sciences Teaching. In.: Changing Education in a Changing Society (ATEE Spring University)Klaipėda, P.56-62.
 

bullet

Lamanauskas V. (1998). Laiko diskusijoms buvo pakankamai. Dialogas, sausio 16d., Nr. 3(311), p. 13.
 

bullet

Lamanauskas V. (1998). 1989-1994 m.m. gamtos mokslų dalykų mokymo programų ir vadovėlių kaitos analizė [The analysis of changes in natural science teaching programs and textbooks introduced in 1989-1994]. Kn.: Pedagogikos versmėse [In the springheads of pedagogy]. Šiauliai: ŠU leidykla, p.75-81. ISBN 9986-38-144-4.
 

bullet

Lamanauskas V., Mikolajevičiūtė K. (1998). Švietimo reformos kryptys ir prioritetai. Kn.: Švietimo reformos vyksmas Kaune: problemos ir perspektyva. Kaunas, p.3-6.
 

bullet

Lamanauskas V. (1998). Moksleivis – pirmiausia žmogus ( interviu su žurnalistu R.Šinkūnu ). Apžvalga, kovo 27 - balandžio 02, Nr.12.
 

bullet

Lamanauskas V. (1998). Mokytojas – pagrindinė reformos figūra (interviu su žurnalistu R.Šinkūnu). Šiaurės Atėnai, vasario 21, Nr. 7 (401), p.11.

1999

bullet

Lamanauskas V. (1999). Certain Aspects of Humanisation of Natural Science Education. In.: Litauische Gesprache zur Padagogik. Humanismus - Demokratie - Erziehung (Gerd - Bodo Reinert, Irena Musteikienė ( Hrsg.)). Frankfurt an Main: Peter Lang, P. 169 - 172.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Natural Science Training and Preparation of Teachers. In.: Problems of Teacher Training (materials of the 4 th annual and 1 st International Scientific Conference) (pp. 50-51). Rezekne: Rezekne Higher Education Institution. ISBN 9984-585-54-9.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Gamtamokslinis ugdymas Rusijos Federacijos pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje: pagrindinių tendencijų analizė [Natural sience education at Russian Federation basic school: Analysis of the basic tendencies]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (pp. 47-56). Vilnius. ISBN 9986-618-16-9.
 

bullet

Lamanauskas V., Laurukėnienė V. (1999). Gamtamokslinio ugdymo problematika: mokslinių praktinių konferencijų pranešimų retrospektyva [The problems of natural science education: Retrospective of the publications of scientific-practical conferences]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (pp. 57-67). Vilnius. ISBN 9986-618-16-9.
 

bullet

Ламанаускас В. (1999). Естественнонаучное воспитание в современной школе Литвы: основные тенденции [Science education in the modern school of Lithuania: The main trends]. In.: 7 ikgadejas zinatniskas konferences rakstu krajums. A9. Dabaszinatnes, dabaszinatnu didaktika. Matematika. Datorzinatne. Daugavpils: DPU, p. 19 - 21. ISBN 9984-14-085-7.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Ar švietimo reforma iš tiesų vyksta. XXI amžius, balandžio 28 d., Nr. 33.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Atsakomybė dirbant mokyklos bendruomenėje (interviu su žurnalistu Rimantu Šinkūnu ). XXI amžius, vasario 17 d., Nr.14, p. 3.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Jaučiuosi puikiai (interviu su žurnalistu Rimantu Šinkūnu). Žaliasis pasaulis, vasario 11 d., p.5.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Ugdyti lietuvį (interviu su žurnaliste Minija Žabinskaite). ŠMM Informacinis leidinys, Nr. 5-6 (60-61), p. 1; 4-5.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Gamtamokslinio ugdymo konferencijos - išsigalvojimas ar būtinybė? (interviu su žurnalistu Rimantu Šinkūnu)Šiaulių universitetas, kovo 25 d., Nr. 5 (31), p. 7.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Tendencies of Pupils Natural Science News Development. In.: Changing Education in a Changing Society (ATEE Spring University). Klaipėda, P. 173 - 179.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Ar švietimo reformos kritika - tik populizmas. XXI amžius, birželio 23 d., Nr. 49, p. 7;16.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Integruotas gamtamokslinis ugdymas: teoriniai ir praktiniai aspektai. Šiauliai: ŠU leidykla, (4,6 leidyb. Apsk. L.).
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Keletas minčių apie mokyklą, pedagogiką ir ekologiją (interviu su Žurnalistu R.Šinkūnu). XXI amžius, rugsėjo 01 d., Nr. 67, p. 3.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Lietuvą gali prikelti tik mokykla. XXI amžius, rugsėjo 15 d., Nr.71, p.12.
 

bullet

Makarskaitė R., Lamanauskas V. (1999). Kai kurie vadovėlio “Gamta ir žmogus” didaktiniai aspektai: mokinių požiūris. Kn.: Švietimo reforma ir mokytojų rengimas (VI tarptautinės mokslinės konferencijos mokslo darbai, I dalis). Vilnius, P.255-262.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Dvasinis nihilizmas ir skurdas. XXI amžius, spalio 22 d., Nr.81, p.1;12.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Gamta ir žmogus. Šiauliai, (15 sp.l.).
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Šiauliai – Liepoja: bendradarbiavimas tęsiasi. ŠMM Leidybos centro Informacinis leidinys, Nr. 36(91), p. 12.
 

bullet

Lamanauskas V. (1999). Didaktinio diferencijavimo mokymo procese teoriniai aspektai [The theoretical aspects of didactic differentiation in a teaching process]. Pedagogika, 39, 3-14. ISSN 1392-0340.

2000

bullet

Lamanauskas V. (2000). Milžinas molinėmis kojomis arba švietimo reforma aklavietėje. Apžvalga, sausio 16-31, Nr.2; p.1;6.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Visų pirma atsakomybė (interviu su žurnalistu R.Šinkūnu). XXI amžius, vasario 02 Nr.9., p. 3.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Švietimo reformos liūne skęsta mokinys. Apžvalga, vasario 02 16-29, Nr. 4, p.5.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Grįžimas prie gamtos (interviu su žurnalistu R.Šinkūnu). Žaliasis pasaulis, vasario 02 24, Nr.8 (290), p. 1, 5, 12.
 

bullet

Lamanauskas V., Railienė L. (2000). Pradinių klasių mokytojų gamtamokslinis raštingumas kaip problema [Natural science qualification of primary school teachers as a problem]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VI respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys) (pp. 34-40). Šiauliai. ISBN 9986-38-196-7.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2000). Projektinis gamtamokslinis moksleivių ugdymas [Project-based science education of students]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VI respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys) (pp. 41-50). Šiauliai. ISBN 9986-38-196-7.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2000). Gamtamokslinis ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose [Natural science education in the secondary school in Lithuania]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VI respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys) (pp. 50-57). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISBN 9986-38-196-7.
 

bullet

Ламанаускас В. Райлене Л. (2000). Некоторые проблемы подготовки учителей начальных классов: Естественнонаучный аспект [Problems of elementary school teacher training: In the aspects of natural science]. In.: Integration problems of the Baltic region countries on their way to the European Union (Proceedings of the international conference). Rezekne, P.93-98.
 

bullet

Lamanauskas V. Švietimo reformos vizijos ir tikrovė. XXI amžius, kovo 08, Nr.17, p.5.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Į Lietuvos ateitį pro mokyklos langą. Apžvalga, kovo 16, Nr.6, p. 5.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Ar labdaros organizacijos išgelbės švietimą? Apžvalga, balandžio 16-30, Nr.8, p. 5, 8.
 

bullet

Lamanauskas V., Makarskaitė R. (2000). Negyvoji gamta: vanduo. Šiauliai, (5,5 l.a.l.).
 

bullet

Lamanauskas V., Makarskaitė R., Vaitkevičius J. (2000). Natural sciences education in the Lithuanian comprehensive school: the context of the reform of education. In.: Natural sciences and teacher training (Collected articles of the international scientific conference, Part 1). Daugavpils: DPU, p. 12-20.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2000). Natural science development at high schools in Lithuania. In.: Natural sciences and teacher training (Collected articles of the international scientific conference, Part 1). Daugavpils, p. 52-58.
 

bullet

Lamanauskas V., Railienė L. (2000). Schoolchildren`s education in projected natural science: theoretical and practical aspects. In.: Today`s Reforms for Tomorrow`s School`s (ATEE Spring University). Klaipėda, P. 152-159.
 

bullet

Lamanauskas V. Pratarmė. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VI respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, P. 3-4.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Ar mokslas iš tiesų yra valstybės podukra? Apžvalga, birželio 01-15, Nr.11, p. 10.
 

bullet

Lamanauskas V. Tautiškumas šiandien – Lietuvos išsigelbėjimas. XXI amžius, birželio 07, Nr. 43, p. 9.
 

bullet

Ламанаускас В., Макарскайте Р. (2000). Некоторые особенности естественнонаучного воспитания в 5-6 классах Литовских общеобразовательных школ. In.: Izglitiba Latvija gadsimtu mija: problēmas un risinajumi (Rakstu krajums). Liepaja: LiePA, P. 246-260.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Ląstelių membranų tyrimai. Kn.: Aplinkotyra: mokomoji knyga jaunimui II dalis (sud. Makarskaitė R. ir kt.). Utena, P. 68-69.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Veiksnių, įtakojančių fermentų veiklą, nustatymas. Kn.: Aplinkotyra: mokomoji knyga jaunimui II dalis (sud. Makarskaitė R. ir kt.). Utena, P. 160-161.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Krikščioniškoji demokratija ir dabartis. Plungė, rugsėjo 19, Nr. 72 (632), p. 3.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Krikščioniškoji demokratija ir europietiškoji Lietuva. XXI amžius, rugsėjo 27, Nr. 74, p. 12.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). The Issue of Natural Sciences Literacy of Teachers. In.: Наука и образование на пороге 3 тысячелетия-The Science and Education on the Threshold of the 3rd Millennium (International Congress). Minsk, Kn. 2, p. 63-65.
 

bullet

Ламанаускас В. Райлене Л. (2000). Естественно-научное воспитание и подготовка учителей: некоторые методологические аспекты. In.: Наука и образование на пороге 3 тысячелетия-The Science and Education on the Threshold of the 3rd Millennium (International Congress). Minsk, Kn. 2, p. 61-63.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Politinis ryžtas tuštybės mugės fone (arba kodėl aš balsuoju už Ignacą Uždavinį). Žemaitis, spalio 03, p. 4, 6.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Inžinieriai su blakės sąžine? Valstiečių laikraštis, lapkričio 21, Nr. 93, p. 8.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Ar rieda profilinio mokymo garvežys? XXI amžius, lapkričio 22, Nr. 89, p. 12.
 

bullet

Lamanauskas V., Makarskaitė R. (2000). Pradinių klasių mokytojų gamtamokslinis raštingumas [On natural science literacy of primary school teachers]. Kn.: Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: Mokslas – studijos – mokykla (VII tarptautinės mokslinės konferencijos Mokslo darbai). Vilnius, P. 133-139.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Edukologijos praktikumas. Šiauliai, (12,5 sp.l.).
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Ekologija kaip integralus gamtamokslinio ugdymo komponentas pradinėje mokykloje. Kn.: Ekologija: socialinis ir pedagoginis aspektai (respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, P.22-27.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Mokomieji dalykai moksleivių požiūriu. Pedagogika, T. 40, p. 66-73.
 

bullet

Lamanauskas V. (2000). Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas: nuomonės ir požiūriai. Pedagogika, T. 47, p. 68-76.

2001

bullet

Lamanauskas V. (2001). Sugrįžta Mažoji Lietuva. XXI amžius, sausio 17, Nr.4, p. 9.
 

bullet

Lamanauskas V., Ragauskienė R. (2001). Gamtos vadovėliai Lietuvos ir Latvijos pradinėje mokykloje: teminės struktūros analizė. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VII respublikinės mokslinės praktinės konferencijos mokslo darbai). Šiauliai, P.58-72.
 

bullet

Makarskaitė R., Lamanauskas V. (2001). Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje: pedagogų nuomonės ir vertinimai. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VII respublikinės mokslinės praktinės konferencijos mokslo darbai). Šiauliai, P. 72-84.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2001). Vaizdo įrašo panaudojimas gamtamoksliniame moksleivių ugdyme. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VII respublikinės mokslinės praktinės konferencijos mokslo darbai). Šiauliai, P. 91-96.
 

bullet

Lamanauskas V. Pratarmė /Preface. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VII respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, P.3-6.
 

bullet

Lamanauskas V. (2001). Some aspects of natural science developing in primary school. In.: Realising Educationals Problems (ATEE Spring University). Klaipėda, P.227-234.
 

bullet

Gedrovics J., Lamanauskas V. (2001). Science Education for Prospective Pre-School and Primary School Teachers: Students Attitude. In.: Science and Teacher Training (III International conference). Riga, P. 44.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2001). Europa. Geografijos didaktinė medžiaga moksleiviams ir mokytojams. Vilnius, 118 p. ISBN 9955-401-62-1.
 

bullet

Lamanauskas V. (2001). Ar taps tautiškumas švietimo prioritetu? Tremtinys, rugsėjo 20, Nr. 35 (465), p. 1; 5.
 

bullet

Lamanauskas V. (2001). Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje. Pasaulio pažinimo didaktikos pagrindai. Šiauliai, ISBN 9955-418-56-7. 10,6 leidyb. apsk.l.
 

bullet

Lamanauskas V. (2001). Edukologijos labirintai. Šiauliai, ISBN 9986-38-277-7. 23,4 leidyb.apsk.l.
 

bullet

Lamanauskas V. (2001). Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje ir universitete: studentų požiūris [Natural science education at primary school and university: Standpoint of the students]. Pedagogika, T. 52, p. 163-173.
 

bullet

Lamanauskas V. (2001). Tautinis ugdymas Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą fone [National education in the context of Lithuania integration into the European Union]. Kn.: Tautinis ir religinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje [National and religious education in a comprehensive school] (I respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys) (pp. 10-17). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISBN 9986-38-293-9.
 

bullet

Lamanauskas V., Railienė L. (2001). Vertybinės moksleivių orientacijos: tautinio ugdymo aspektas [Value orientations of students: The aspect of national education]. Kn.: Tautinis ir religinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje [National and religious education in a comprehensive school] (I respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys) (pp. 17-22). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISBN 9986-38-293-9. 
 

bullet

Lamanauskas V. Pratarmė. Kn.: Tautinis ir religinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (I respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, P.4-5.
 

bullet

Lamanauskas V., Žičkus M. (2001). Gamtamokslinio ugdymo vadovėliai Lietuvos pradinėje mokykloje: lyginamoji analizė bioįvairovės aspektu [Science tectbooks in Lithuanian primary school: Comparative analysis in the aspect of biodiversity]. Kn.: Pradinis ugdymas / Primary Education (Vol. 2, pp. 31-36). Šiauliai university Publishing. ISBN 9986-38-296-3. 
 

bullet

Lamanauskas V. Gamtamokslinis ugdymas pirmo kurso studentų požiūriu. Pedagogika, T.54, p. 93-101.

2002

bullet

Lamanauskas V. (2002). Pratarmė. Kn.: Takas į gamtą. Šiauliai, P. 4-5.
 

bullet

Lamanauskas V. (2002). Gamtamokslinio ugdymo aktualumas. Kn.: Takas į gamtą. Šiauliai, P. 6-15.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2002). Moksleivių mokymosi motyvacijos kaita. Kn.: Takas į gamtą /Path to nature. Šiauliai, p. 16-21.
 

bullet

Lamanauskas V. (2002). Natural Science Education at Basic School: Some Didactic Aspects. Journal of Baltic Science Education, No.1, p. 25-35. (ISSN 1648-3898).
 

bullet

Lamanauskas V. (2002). Ieškojimų kelyje … Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Gamtos didaktikos katedrai – 10 metų (Interviu su žurnalistu Augustu Uktveriu). Žaliasis pasaulis, vasario 21, Nr.7 (377), p. 1; 4.
 

bullet

Lamanauskas V., Ragauskienė R. (2002). Lietuvos, Latvijos ir Rusijos pradinės mokyklos gamtos vadovėliai: struktūros ir bioįvairovės aspektu [Natural science textbooks for the primary school in Lithuania, Latvia and Russia: Analysis in the aspects of structure and biodiversity]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VIII respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Mokslo darbai) (pp. 33-43). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 
 

bullet

Lamanauskas V. (2002). Pratarmė/Preface. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (VIII respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, P. 5-7.
 

bullet

Lamanauskas V. (2002). Atviras laiškas doc.dr. K.Vilkoniui, arba ”mokslinė” diskusija šiaulietiškai. Šiaulių universitetas, vasario 28, Nr. 3 (83), p. 4.
 

bullet

Makarskaitė R., Lamanauskas V. (2002). ”Natur und Mensch” – Schuler analysieren ihr Lehrbuch. In.: Baltische Studien zur Erziehungs – und Sozialwissenschaft; Bd.6 /Wissenschaft – Studium – Schule auf neuen  Wegen (Gerd Bodo Reinert, Irena Musteikienė (Hrsg.)). Frankfurt am Main: Peter Lang, p. 203-212.
 

bullet

Ламанаускас В. (2002). Теория и практика подготовки учителей естествознания. In.: Teorija un prakse skolotaju izglitiba (Starptautiskas zinatniskas konferences materiali). Riga, p. 14-22.
 

bullet

Гуджинскене В., Ламанаускас В. (2002). Значение учебных стратегий для усвоения учебного содержания студентами. In.: Teorija un prakse skolotaju izglitiba (Starptautiskas zinatniskas konferences materiali). Riga, p. 440-447. /ISBN 9984-689-98-0/.
 

bullet

Lamanauskas V., Žičkus M. (2002). Studentų, būsimųjų pradinių klasių mokytojų, profesinės nuostatos [Professional attitudes of students, future primary school teachers]. Kn.: Mokykla įžengus į trečiąjį tūkstantmetį [The school enters the third millennium](mokslinė-praktinė konferencija, skirta pradinių klasių pedagogams) I dalis. Klaipėda, p. 88-92.
 

bullet

Lamanauskas V., Railienė L. (2002). IX klasės moksleivių vertybinės orientacijos. Pedagogika / Pedagogics, 56, 133-139.
 

bullet

Lamanauskas V., Ušeckienė L. (2002). Kai kurie metodologiniai gamtamokslinio ugdymo aspektai bendrojo lavinimo mokykloje. Pedagogika, T. 56, p. 140-146.
 

bullet

Lamanauskas V. Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje mokykloje: mokytojų kompetencijos aspektas. Pedagogika, T. 61, p. 125-132.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2002). Pasaulio geografija /didaktinė medžiaga moksleiviams ir mokytojams/. Šiauliai, ISBN 9955-418-81-8. (31,5 leidyb.apsk.l.).
 

bullet

Ламанаускас В. (2002). Характер отношений к природе учителей начальных классов. In.: ATEE Spring University /Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems/. Riga: Izdevejs SIA “Izglitibas soli”, Vol. 4, p. 194-200. /ISBN 9984-712-20-6/. 
 

bullet

Ламанаускас В. (2002). Актуальность экологического образования в современной школе: некоторые методологические аспекты. В кн.: Экологическое образование и воспитание: проблемы и пути решения (сборник материалов международной научно-практической конференции). Брест, С. 84-86. /ISBN 985-6547-95-4/.
 

bullet

Lamanauskas V., Makarskaitė R. (2002). Negyvoji gamta: oras. Šiauliai, (9 leidyb.apsk.l.) /ISBN 9955-418-92-3/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2002). Some Aspects of Motivation of Interaction With Nature. Journal of Baltic Science Education, No. 2, p. 40-49. /ISSN 1648-3898/.
 

bullet

Ламанаускас В. (2002). Актуальность дополнительного естественнонаучного образования в начальной школе [Relevance of supplementary natural science education at primary school]. В кн.: Общеобразовательная школа в условиях реформирования: состояние и перспективы [Secondary school in the context of reform: Status and prospects]Материалы международной научно-практической конференции). Витебск, c. 88-90.
 

bullet

Ламанаускас В., Макарскайте Р. (2002). Некоторые аспекты естественнонаучной грамотности учителей начальных классов. In.: Teacher Education in XXI Century: Changing and Perspectives (International Scientific Conference). Šiauliai, P. 180-188.
 

bullet

Lamanauskas, V., Šilinskienė, O. (2002). Papildomo gamtamokslinio ugdymo ypatumai pradinėje mokykloje [Pecularities of supplementary natural sciences education in primary school]. Kn. Edukologijos mokslo keliu [On the road of educational science]. Šiauliai, 59-66. ISBN 9986-38-365-X.

2003

bullet

Lamanauskas V. (2003). Pratarmė/Preface. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (IX respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Klaipėda, P. 5-6.
 

bullet

Lamanauskas V., Railienė L. (2003). Gamtamokslinio ugdymo ištekliai pagrindinėje mokykloje. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (IX respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Klaipėda, P. 39-48.
 

bullet

Lamanauskas V. (2003). Pratarmė. Kn.: Tautinis ir religinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (II-osios respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, P. 4-5. /ISBN 9986-38-403-6/.
 

bullet

Mickevičienė D., Lamanauskas V. (2003). Kai kurie ketvirtos klasės moksleivių tautinių vertybių ugdymo aspektai. Kn.: Tautinis ir religinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (II-osios respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, P. 36-51. /ISBN 9986-38-403-6/.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2003). Kai kurie tautinės savimonės ir europinio identiteto sampratos aspektai. Kn.: Tautinis ir religinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (II-osios respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, P. 56-61. /ISBN 9986-38-403-6/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2003). Natural Science Education in Lithuanian Secondary School: Some Relevant Issues. Journal of Baltic Science Education, No.1, p. 44-55. (ISSN 1648-3898).
 

bullet

Ламанаускас В. (2003). Отношение будущих учителей начальных классов к естественнонаучному образованию. In.: Changing Education in a Changing Society: Teachers, Students and Pupils in a Learning Society (ATEE Spring University). Riga, Vol.III, P. 367-377. /ISBN 9984-712-36-2/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2003). Development of Natural Science Education in Lithuanian General School: Have it Changed Since 1990? In.: Importance of Science Education in the Light of Social and Economic Changes in the Central and East European Countries: The Materials of the IV IOSTE Symposium for Central and East European Countries. Kursk: KSU, P. 21-25. /ISBN 5-88313-368-1/.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2003). Bendroji geografija /Didaktinė medžiaga bendrojo lavinimo profilinės mokyklos XI-XII klasėms/. Šiauliai, /ISBN 9955-564-25-3/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2003). Pradinių klasių pedagogo profesija studentų požiūriu [The profession of primary school teacher from the standpoint of students]. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Metraštis / Lithuanian Catholic Academy of Science Annuals, 22, 459-468. ISSN 1392-0502.
 

bullet

Lamanauskas V. (2003). Several Aspects of Scientific Competence of Primary School Would-be Teachers. In.: K.M. Sormunen, V.A.Tarasov, S.R. Bogdanov (eds.) Mathematics and Science Education in the North-East of Europe: History, Traditions & Contemporary Issues (Proceedings of the Sixth Inter-Karelian Conference). Joensuu: Joensuu University Press, p.283-293.
 

bullet

Ламанаускас В., Лукошюте Й. (2003). Некоторые аспекты понимания уважения к природе учеников начальной школы. В кн.: М.Э. Чесновский (ред.). Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и Европейской интеграции (Сборник материалов международной научно-практической конференции). Брест, с.180-186.
 

bullet

Ламанаускас В. (2003). Некоторые аспекты мониторинга качества образования в высшей школе. В.кн. С.Ф. Каморников (гл. ред.). Актуальные вопросы научно-методической работы: многоуровневая система подготовки специалистов (материалы межвузовской научно-методической конференции). Гомель, Ч.1, с.50-53.
 

bullet

Lamanauskas V., Savickaitė K. (2003). Fostering Value Relations With Nature in the Fourth and Fifth Form. In.: Natural Sciences and Teacher Training (The 4th International Conference, November 20-21). Daugavpils: DU ŤSauleť, p. 96-106.
 

bullet

Lamanauskas V. (2003). Kokio mokytojo reikia Lietuvai? Lietuvos aidas, lapkričio 18, Nr. 269, p. 8.
 

bullet

Ламанаускас В. (2003). Исследование экологических установок будущих учителей естествознания в Литве. В кн.: У.К. Слабин (отв. Ред.) Мiжнародны экалагiчны досвед i яго выкарыстанне на Беларусi / International Environmental Experience: Applications for Belarus. Vitsyebsk, p. 106-112.
 

bullet

Lamanauskas V. (2003). Topošo skolotaju attiecibas ar dabu: ekologisko attieksmju aspekts=Relations with Nature of the Future Teachers: Aspects of Ecological Attitudes. In.: Teacher Education: Problems and Solutions. Liepaja, D. 3, p. 66-72.

2004

bullet

Lamanauskas V. (2004). Šalies švietimo kokybė kaitos kontekste. Lietuvos aidas, sausio 05, Nr.2, p. 3.
 

bullet

Lamanauskas V. (2004). Nebeturime laiko kartoti klaidų! Šiaulių universitetas, vasario 09, Nr.2 (115), p.3.
 

bullet

Lamanauskas V. (2004). Švietimo monitoringo įvadas. Šiauliai: Lucilijus, /ISBN 9955-564-53-9/.
 

bullet

Lamanauskas V., Savickaitė K. (2004). Kai kurie jaunesniųjų moksleivių vertybinių santykių su gamta ypatumai. Gamtamokslinis ugdymas (Natural Science Education), T.X, p. 46-75. /ISSN  1648-939X/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2004). Sandraugoje su gamta (žurnalisto Antano Mataičio interviu). Žaliasis pasaulis, kovo 10, Nr. 10 (468), p. 8, 12.
 

bullet

Ламанаускас В. (2004). Некоторые вопросы качества подготовки учителей начальных классов. В кн.: Н.А. Березовин (отв. ред.) и др. Качество высшего педагогического образования: проблемы и пути повышения (материалы международной научно практической конференции). Минск: БГУ, C. 271-273. /ISBN 985-485-171-0/.
 

bullet

Lamanauskas V., Gedrovics J., Raipulis J. (2004). Senior Pupils` Views and Approach to Natural Science Education in Lithuania and Latvia. Journal of Baltic Science Education, No. 1 (5), p. 13-23.
 

bullet

Lamanauskas V. (2004). Alterations to Chemistry Teaching at Lithuanian Comprehensive Schools: Some Problematic Aspects. Chemistry. Bulgarian Journal of Chemical Education, Vol. 13, Iss. 2, p. 119-134.
 

bullet

Ламанаускас В. (2004). Современная философия образования в университете: системный подход. В кн.: Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества (Сборник статей VII международной научно-методической конференции). Брест, Ч 1, с. 179-182. /ISBN 985-6677-69-6/.
 

bullet

Ламанаускас В. (2004). Аксиоматический и системный подход в преподавании философии образования в университете. В кн.: (ред. Н.В. Бордовская) Фундаментальные и прикладные исследования проблем образования: материалы Всероссийского методологического семинара. Санкт-Петербург, Том 2, C. 122-128. /ISBN 5-8064-0814-0/.  
 

bullet

Lamanauskas V. (2004). Gamtamokslinis ugdymas vienuoliktoje-dvyliktoje klasėje: moksleivių nuomonių ir vertinimų analizė. Kn.: Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: aktualijos ir perspektyvos (X tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimai). Vilnius: VPU leidykla, p. 94-100.
 

bullet

Lamanauskas V. (2004). Chemistry Teaching at Lithuanian Basic Schools: Context of Scientific Studies. In.: Ryszard M. Janiuk, Elwira Samonek-Miciuk (Eds.). Science and Technology Education for a Diverse World - Dilemmas, Needs and Partnerships (International Organization for Science and Technology Education XIth Symposium Proceedings, 25-30 July). Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, p. 153-154. /ISBN 83-227-2285-0/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2004). Kodėl rugsėjis švietimui - ne tik šventė. XXI amžius, rugsėjo 22, Nr. 71, p. 4-5.
 

bullet

Ламанаускас В., Гедровицс Я. (2004). Естетствознание в школе глазами старшеклассников основной школы. Gamtamokslinis ugdymas (Natural Science Education), T.11, p.12-19. /ISSN  1648-939X/.
 

bullet

Ламанаускас В. (2004). Химическое образование – друг или враг?! Gamtamokslinis ugdymas (Natural Science Education), T.11, p.49-51. /ISSN  1648-939X/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2004). Ugdymas: aksiomatinis ir sisteminis aspektai. Vilnius: UAB "Ciklonas", /ISBN  9955-497-58-0/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2004). Nuo rinkliavų iki korupcijos. XXI amžius, lapkričio 17, Nr. 86, p. 7.
 

bullet
Lamanauskas V., Lukošiūtė J. (2004). Pradinių klasių mokytojų požiūris į pagarbos gyvybei ugdymą. Pedagogika, T.71, p. 66-73. /ISSN 1392-0340/.
bullet
Lamanauskas V., Lukošiūtė J., Savickaitė K. (2004). Pradinių klasių mokytojų požiūris į pagarbos gyvybei ugdymą [Primary school teachers` viewpoint on education (formation) of respect towards life]. Ugdymo psichologija / Educational Psychology, 11-12, 218-225. 

2005

bullet

Ламанаускас В. (2005). Некоторые актуальные вопросы подготовки учителей в Литве. В кн.: В.И. Кочурко (гл.ред.) Содружество наук. Барановичи - 2005 (материалы международной научно-практической конференции молодых исследователей, 22 февраля 2005 г.). Барановичи: УО "БарГУ", Ч. 2, с. 18-21. ISBN 985-498-003-0.
 

bullet

Lamanauskas V. (2005). Gamtamokslinis ugdymas: svarbiausios probleminės sritys. Kn. Sudaryt. L.Railienė, Gamta ir mes /VI respublikinė moksleivių ir mokytojų konferencija/. Kėdainiai, p. 4-6. ISBN 9955-637-06-4.
 

bullet

Ламанаускас В. (2005). Управление качеством образования в магистрантуре: некоторые теоретические и практические аспекты. В кн.: Менеджмент XXI века: управление развитием (материалы V международной научно-практической конференции, 14-15 апреля, 2005 г.). Санкт-Петербург, C. 218-220. ISBN 5-94777-039-3.
 

bullet

Lamanauskas V. (2005). Mieli skaitytojai. Dear Readers. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje XI (nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, p.5.
 

bullet

Lamanauskas V. (2005). Tarptautinių organizacijų vaidmuo gamtamoksliniame ugdyme: veiklos apžvalga. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje XI (nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, p. 40-48. /ISBN 9955-655-20-8/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2005). Kai kurios metodologinės gamtamokslinio ugdymo tyrimų kryptys [Some methodological trends of scientific studies of the natural science education]. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, 1(12), 11-25.
 

bullet

Lamanauskas V. (2005). Ar vaikų maitinimas mokyklose išties geras? Lietuvos aidas, gegužės 04, Nr. 102, p. 6.
 

bullet

Lamanauskas V., Gedrovics J., Korozhneva L., Melnik E. (2005). Teacher Training in Lithuania, Latvia and Russia: Some Theoretical and Practical Aspects. Spring University. Changing Education in a Changing Society, No. 1, p. 152-158. /ISSN 1822-2196/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2005). Paminklas tautos laisvei ir nepriklausomybei: būti ar nebūti?! Lietuvos aidas, gegužės 31, Nr. 125, p. 1-2.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R., Savickaitė K. (2005). 5-12 klasių moksleivių sąveikos su gamta ypatumai: simpatijos ir antipatijos gyviesiems organizmams aspektas [Peculiarities of interaction with the nature of pupils 5th and 12th forms: Aspect of sympathy and antipathy to alive organisms]. Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education, Nr. 2(13), p. 11-19. /ISSN 1648-939X/.
 

bullet

Lamanauskas V., Gedrovics J. (2005). Modern natural science education development tendencies in Lithuania and Latvia. Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education, Nr. 2(13), p. 20-26. /ISSN 1648-939X/.
 

bullet

Ламанаускас В., Гедровицс Я. (2005). Подготовка учителей естественников для основной школы в Литве и Латвии: сравнительный анализ. В кн.: Болонский процесс в математическом и естественнонаучном педагогическом образовании: тенденции, перспективы, проблемы (сборник статей международной конференции 9-11 сентября 2005 г.). Петрозаводск: Издательство КГПУ, с. 361-374. /ISBN 5-98774-018-0/.
 

bullet

Вилконене М., Вилконис Р., Ламанаускас В. (2005). Качество естественнонаучного образования в начальной школе Литвы: ситуация и перспективы. В кн.: Болонский процесс в математическом и естественнонаучном педагогическом образовании: тенденции, перспективы, проблемы (сборник статей международной конференции 9-11 сентября 2005 г.). Петрозаводск: Издательство КГПУ, с. 343-350. /ISBN 5-98774-018-0/.
 

bullet

Ламанаускас В.  (2005). Компонент химии в содержании образования начальной школы. В кн.: Ed. M.Bilek, Aktualni otazky vyuki chemie/Actual Questions of Chemistry Education (Proceedings of the 15th International Conference on Chemistry Education). Hradec Kralove: Gaudeamus Publishing House, p. 70-81. /ISBN 80-7041-511-8/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2005). Teaching chemistry in Lithuanian basic schools: some problematic aspects. In.: Ed. M.Bilek, Aktualni otazky vyuki chemie/Actual Questions of Chemistry Education (Proceedings of the 15th International Conference on Chemistry Education). Hradec Kralove: Gaudeamus Publishing House, p. 287-298. /ISBN 80-7041-511-8/.
 

bullet

Ламанаускас В. (2005). Содержание обучения химии в основной школе Литвы: как оно изменилосьс 1990 года?. In.: A.Bartusevica, D.Cedere (eds.), Kimijas Izglitiba Skola – 2005 (Konferences rakstu krajums). Riga, p.83-88. /ISBN 9984-783-11-1/.
 

bullet

Ламанаускас В., Вилконис Р. (2005). Использование Интернета в обучении химии. In.: A.Bartusevica, D.Cedere (eds.), Kimijas Izglitiba Skola – 2005 (Konferences rakstu krajums). Riga, p.89-95. /ISBN 9984-783-11-1/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2005). Lietuvos švietimo ypatumai: šiek tiek apie prieštaravimus ir paradoksus. Lietuvos Aidas, lapkričio 04, Nr. 256, p. 6.
 

bullet

Ламанаускас В. (2005). Реформирование подготовки учителей в Литве: методологический аспект. В кн.: А.М. Радьков и др., Образование для устойчивого развития: на пути к обществу знания/Education for Sustainable Development: Building Bridges to the Knowledge Society (Материалы международного форума, Минск, Республика Беларусь, 5-6 апреля 2005 г.). Минск: Издательский центр БГУ, с. 440-444. /ISBN 985-476-299-8/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2005). The characteristics of the learners` (forms 5 to 12) interaction with nature: the evaluation aspects of behavioural situations. Journal of Baltic Science Education, No. 2(8), p. 55-67. /ISSN 1648-3898/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2005). Application of computer Technologies by non-governmental Organizations of Lithuania for the Ecological Education of the Society. In.: Didactics of Science and Technical Subjects /Internet in Science and Technical Education/, Volume 3, p. 53-58. /ISBN 80-7041-763-3/.
 

bullet

Ламанаускас В., Корожнева Л., Мельник Э., Гедровицс Я. (2005). Влияние трансформационных процессов на систему подготовки учителей. В кн.: Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: методология, теория, практика (материалы международной научно практической конференции). Минск, с. 9-13. /ISBN 985-501-095-7/.
 

bulletRailienė L., Lamanauskas V. (2005). Mokomės geografijos žaisdami. Šiauliai: Lucilijus, 116 psl. /ISBN 9955-655-46-1/.
 
bullet

Ламанаускас В., Вилконис Р. (2005). Применение компьютерных технологий негосударственными организациями Литвы для экологического воспитания общества/Applying of Computer Technologies by Non-governmental Organizations of Lithuania for Ecological Education/. In.: Адукацыйныя асяроддзi i адукацыйныя практыкi: Зборнiк навуковых артыкулау (Educational Media and Practices: Collected Papers. Edited by U.Slabin, Ph.D. Vitsyebsk)/Пад агульнай рэдакцый У.К.Слабiна. Вiцебск/Vitsyebsk, 225 с. С.76-82. /УДК 316.77+504/. /ISBN 985-425-409-7/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R., Gailienė I. (2005). 5-12 klasių mokinių sąveika su gamta: nuostatų gyvybės išsaugojimo atžvilgiu aspektas [The characteristics of the learners` (forms 5 to 12) interaction with nature: The aspect of attitudes towards preservation of life]. Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education, Nr. 3(14), p. 15-26. /ISSN 1648-939X/.
 

bullet

Ламанаускас В., Вилконис Р. (2005). Использование интернета для обучения химии в школах Литвы:  анализ ситуации и перспектив. В кн.: Интеллектуальные технологии в образовании, экономике и управлении (Материалы II международной научно-практической конференции).  Воронеж, с. 219-225 /ISBN 5-87456-478-0/.
 

bullet

Čigienė R., Lamanauskas V. (2005). Edukaciniai tyrimai bendrojo lavinimo mokykloje: situacijos analizė. Mokytojų ugdymas / Teacher Education, Nr. 5, p.115-121. 

2006

bullet

Lamanauskas V. (2006). Degraduojančio švietimo doktrina: tarp mitų ir tikrovės. Lietuvos aidas, sausio 12, Nr. 9, p. 1, 8; sausio 13, Nr. 10, p.5. 
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2006). The usage of the internet in teaching physics. In. A.Salitis (ed.) Past and Present of Natural Sciences in Daugavpils University (International conference abstracts, February 1-3, 2006). Daugavpils: Saule, p. 78-80 /ISBN 9984-14-295-7/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2006). Teaching chemistry in Lithuanian Basic School: the Context of Scientific Experiments. In.: Ryszard M.Janiuk and Elwira Samonek-Miciuk (eds). Science and Technology Education for a Diverse World – Dilemmas, Needs and Partnerships. Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, p. 333-343. /ISBN 83-227-2497-7/.
 

bullet

Vilkonienė M., Vilkonis R., Lamanauskas V. (2006). Primary Science Education in Lithuanian Primary School: the Chemistry Component. In.: Theory for Practice in the Education of Contemporary Society (3rd International Scientific Conference, Part 1 - Scientific Articles). Riga: RTTEMA, p. 503-508. /ISBN 9984-569-60-8/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2006). Fizikos mokymas panaudojant internetą: situacijos analizė ir prognozės. Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education, Nr. 1(15), p. 6-16.
 

bullet

Railienė L., Lamanauskas V. (2006). Didaktinių žaidimų taikymas mokant geografijos: kai kurie didaktiniai aspektai. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (XII nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, p. 44-49. /ISBN 9955-655-59-3/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R., Gailienė I. (2006). 5-12 klasių moksleivių sąveikos su gamta ypatumai: pažintinių interesų ir gamtojautos aspektai. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (XII nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai, p. 49-59. /ISBN 9955-655-59-3/.
 

bullet

Ламанаускас В., Вилконис Р., Клангаускас А. (2006). Некоторые аспекты качества высшего педагогического образования в Литве. В кн.: Менеджмент XXI века: управление образованием (сборник научных статей по материалам VI международной научно-практической конференции). Санкт-Петербург: ООО ŤКнижный домť, с. 145-147. /ISBN 5-94777-055-5/.
 

bullet

Ламанаускас В., Вилконене М., Вилконис Р. (2006). Факторы, влияющие на качество естественнонаучного образования в школе. В кн.: Инновационные подходы к профессиональной подготовке педагогических кадров: опыт и пути решения (международная научно-практическая конференция) Часть 1. Барановичи: БарГУ, с. 43-48. /ISBN 985-498-033-2/.
 

bullet

Gedrovics, J., Lamanauskas V. (2006). Survey of ergonomics issues in computer classrooms of Latvian and Lithuanian schools. In.: (Eds.) Ernst A.P. Koningsveld, Ruurd N. Pikaar, Paul J.M. Settels. Meeting diversity in Ergonomics (IEA2006: 16th World Congress on Ergonomics, 10-14 July, , The Netherlands).  Maastricht, 6p., CD-ROM was produced for Elsevier by Galayaa B.V., ISSN 0003-6870.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2006). The Characteristics of the Learners` (Forms 5 to 12) Interaction with Nature: the Main Issues and Work Towards Producing Solutions in the Educational Process. In.: (Eds) S.Yoong, M.Ismail, A N. Md. Zain, F.Salleh, F.S.Fook, L.Ch.Sam and M.Ng Lee Yan. Science and Technology Education in the Service of Humankind (Proceedings of the XII IOSTE Symposium, 30 July-4 August, 2006). Penang, Malaysia: Zillion Circle (M) Sdn.Bhd., p. 573-580. /ISBN 983-2700-39-6/.
 

bullet

Lamanauskas V., Gedrovics J. (2006). Training Basic School Science Teachers in Lithuania and Latvia: Assessment of the Situation and Tendencies. In.: University of Joensuu, Bulletins of the Faculty of Education:  K.Sormunen (ed.) The Bologna Process in Science and Mathematics Higher Education in North-Eastern Europe: Tendencies, Perspectives and Problems, No. 99. Joensuu, p. 40-51. /ISSN 0780-5314 and ISBN 952-458-846-3/.
 

bullet

Ламанаускас В. (2006). Компонент химии в процессе естественнонаучного образования в начальной школе: некоторые актуальные вопросы. В кн.: Kimijas izglitiba skola – 2006 (Konferences rakstu krajums). Riga, p. 97-105. /ISBN 9984-802-06-X/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2006). Geografijos mokymas panaudojant internetą: situacijos analizė ir prognozės. Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education, Nr. 2(16), p. 5-16.
 

bullet

Lamanauskas V. (2006). Gamtamokslinis raštingumas kaip problema. Kn.: Gamtotyra: pirmieji žingsniai, V t., p. 42-45, Šiauliai, /ISSN 1822-5896/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2006). Comments on some points to be remembered (Dear Readers and Writers). Journal of Baltic Science Education,  No. 2(10), p. 4.
 

bullet

Lamanauskas V., Gailienė I., Vilkonis R. (2006). The secondary school learners` interaction (forms 5 – 12) with nature: the semantic structure of attitudes in terms of life protection. Journal of Baltic Science Education, No. 2(10), p. 5-19.
 

bullet

Lamanauskas V. (2006). Keletas štrichų apie šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas / Some features of modern ICT. In.: Informacinės komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme – 2006 / Information & Communication Technology in Natural Science Education – 2006 (Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2006m. gruodžio 1-2d.). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, p. 6-7. /ISBN 9986-38-711-6/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R., Klangauskas A. (2006). Informacinės ir komunikacinės technologijos mokantis gamtamokslinių dalykų: kai kurie mokinių vertinimai / Information and Communication Technologies for Learning Natural Science Subjects: Some Students` Position on the Issue. In.: Informacinės komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme – 2006 / Information & Communication Technology in Natural Science Education – 2006 (Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2006m. gruodžio 1-2d.). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, p. 58-64. /ISBN 9986-38-711-6/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2006). Permanentiškai reformuojamas švietimas ir mokslas: tarp žemės ir dangaus. Lietuvos Aidas, gruodžio 14, Nr. 286, p. 3.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2006). Components of chemistry in primary school: interpretation of some chemical phenomena. In.: (eds) J.Paško, M. Nodzynska. Badania w dydaktyce przedmiotow przyrodniczych: monografia/Research in didactics of science: monograph. Krakow, p. 245-252. /ISBN 983-85886-12-5/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2006). Interneto panaudojimas mokant (-si) biologijos: situacijos analizė ir prognozės. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 3 (17), p. 5-15.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2006). Internetas gamtamoksliniame ugdyme: situacijos analizė ir prognozės. Šiauliai, p. 116. /ISBN 9986-38-716-7/.

2007

bullet

Ламанаускас В., Алекнайте А. (2007). Феномен фальсификации образования: анализ ситуации. В кн.: В.И. Левин (ред.). Проблемы образования в современной России и на постсоветском пространстве / Problems of education in modern Russia and postsoviet space (Сборник статей IX международной научно-практической конференции). Пенза: АНОО ŤПриволжский Дом знанийť, стр. 85-91. /ISBN 978-5-8356-0583-5/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). Švietimo dimensijos. Vilnius: Ciklonas, 250 p. /ISBN 978-9955-695-57-8/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). Konferencija tarsi gamtamokslinio ugdymo sąjūdis / Conference is a movement of natural science education. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje – 2007 (XIII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai: Lucilijus, p. 6-7. /ISBN 978-9955-32-005-0/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonienė M., Vilkonis R. (2007). Fizikinis-cheminis gamtamokslinio ugdymo turinio komponentas pradinėje ir pagrindinėje mokykloje: kai kurių reiškinių supratimo analizė. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje – 2007 (XIII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai: Lucilijus, p. 47-59. /ISBN 978-9955-32-005-0/.
 

bullet

Lamanauskas V., Barakauskaitė O. (2007). Gamtos mokslų dalykų mokytojų rengimo kokybės tobulinimas Europos šalyse: „IQST“ projektas. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje – 2007 (XIII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Šiauliai: Lucilijus, p. 59-65. /ISBN 978-9955-32-005-0/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). Modern science education as investment to the future. Journal of Baltic Science Education, Vol. 6, No., 1, p. 4.
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). Gamtamokslinio ugdymo svarba – reali ar pramanyta [The importance of natural science education - real or fictional]? Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1(18), p. 4. /ISSN 1648-939X/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonienė M., Vilkonis R. (2007). Būsimųjų mokytojų gamtamokslinis raštingumas: kai kurių gamtos reiškinių supratimo analizė [Natural sience literacy of the would-be teachers: The analysis of understanding of some natural phenomena]. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1(18), p. 5-13. /ISSN 1648-939X/.
 

bullet

Ламанаускас В. (2007). Ребенок в окружающей среде: новые педагогические ориентиры и подходы [The child in the environment: New pedagogical guidelines and approaches]. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1(18), p. 53-58. /ISSN 1648-939X/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R., Klangauskas A. (2007). Using Information and Communication Technology for Learning Purposes: Students` Position on the Issue. In.: Jack Holbrook and Miia Rannikmae (Eds),  Europe Needs More Scientists – the Role of Eastern and Central European Science Educators (5th IOSTE Eastern and Central European Symposium). Tartu, p. 151-164. /ISBN 978-9949-11-567-9/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2007). The Most Complex Topics of the Introductory Course on Chemistry: the Limiting Factors and Potential of Innovated Information Technologies to Solve the Problem. In.: V.Lamanauskas & G.Vaidogas (Eds.), Science and Technology Education in the Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives (The proceedings of 6th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe). Siauliai: Siauliai University Press, p. 80-87. /ISBN 978-9986-38-781-7/.
 
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). Challenges of the New Century to Natural Science and Technological Education. In.: V.Lamanauskas & G.Vaidogas (Eds.), Science and Technology Education in the Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives (The proceedings of 6th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe). Siauliai: Siauliai University Press, p. 9-10. /ISBN 978-9986-38-781-7/. 
 
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2007). Pedagogical Evaluation of the New Teaching/Learning Platform Based on Augmented Reality Technology: Prototype 1. In.: V.Lamanauskas & G.Vaidogas (Eds.), Science and Technology Education in the Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives (The proceedings of 6th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe). Siauliai: Siauliai University Press, p. 88-97. /ISBN 978-9986-38-781-7/.
  

bullet

Ламанаускас В.,  Вилконис Р., Клангаускас А. (2007). Качество бакалаврских студий по эдукологии в Литве: анализ ситуации и прогнозы изменений. В кн.: Мониторинг качества педагогического образования: теоретико-методологические основы и пути решения (Материалы международной научно-практической конференции). Барановичи: РИО БарГУ, стр. 114-119. /ISBN 978-985-498-081-2/.
 

bullet

Вилконене М., Ламанаускас В. (2007). Система внутреннего и внешнего аудита в общеобразовательных школах Литвы: анализ ситуации и перспективы. В кн.: Мониторинг качества педагогического образования: теоретико-методологические основы и пути решения (Материалы международной научно-практической конференции). Барановичи: РИО БарГУ, стр. 20-24. /ISBN 978-985-498-081-2/.
 

bullet

Lamanauskas V., Pribeanu C., Vilkonis R., Balog A., Iordache D., Klangauskas A. (2007). Evaluating the Educational Value and Usability of an Augmented Reality Platform for School Environments: Some Preliminary Results. Proceedings of 4th WSEAS/IASME International Conference on Engineering Education (Agios Nikolaos, Crete Island, Greece, 24-26 July, 2007). Mathematics and Computers in Science and Engineering, Published by World Scientific and Engineering Academy and Society Press, pp. 86-91. /ISSN 1790-5117/, /ISBN 978-960-8457-86-7/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2007). The Usage of the Internet in Teaching Physics in Lithuania: the Analysis of a Situation and Perspectives. Problems of Education in the 21st Century (Science Education in a Changing Society), Vol. 1, p. 63-72. /ISSN 1822-7864).
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). Science Education as a Core Component of Educatedness. Problems of Education in the 21st Century (Science Education in a Changing Society), Vol. 1, p. 5-6. /ISSN 1822-7864).
 

bullet

Ламанаускас В. (2007). Философия образования: аксиоматический и системный подходы к развитию мышления студентов. В кн.: Философия и социальная динамика XXI века: проблемы и перспективы (II международная научная конференция, 15-16 мая 2007 года, Часть 3). Омск: Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, с. 325-337. /ISBN 978-5-98867-010-0/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). Studijų kokybės miražai. Lietuvos Aidas, 2007-09-12, Nr. 208, p. 1, 3.
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). Education Diversity as an Indicator of Society Positive Development. Problems of Education in the 21st Century (Variety of Education in Central and Eastern Europe), Vol. 2, p. 5-6. /ISSN 1822-7864).
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). Some Features of Initial Science Teacher Training in Lithuania. Problems of Education in the 21st Century (Variety of Education in Central and Eastern Europe), Vol. 2, p. 45-53. /ISSN 1822-7864).
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2007). Information Communication Technologies in Natural Science Education: Situational Analysis and Prospects in Baltic Countries. Journal of Baltic Science Education, Vol. 6., No. 2., p. 35-49.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonienė M., Vilkonis R. (2007). Conceptual Reasoning for Didactics of Augmented Reality Teaching /Learning Platform: Some Preliminary Ideas. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, No. 2(19), p. 17-26. /ISSN 1648-939X/.
 

bullet

Ламанаускас В. (2007). Качество естественнонаучной образованности молодого поколения – приоритетное направление современного образования. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, No. 2(19), p. 4. /ISSN 1648-939X/.
 

bullet

 Lamanauskas V., Vilkonienė M., Vilkonis R. (2007). The Chemistry Component of Natural Science Education in Primary and Basic School: Some Major Issues. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), Vol. 1, No. 1, p. 57-75. /ISSN 1313-1958/.
 

bullet

Lamanauskas V. (2007). The Augmented Reality Teaching /Learning Platform: New Challenges and New Possibilities to the Users. In.: Information and Communication Technology in Natural Science Education – 2007 (Proceedings of International Scientific Practical Conference). Šiauliai: Publishing House of Šiauliai University, p. 6-7. /ISBN 978-9986-38-823-4/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2007). A New Teaching / Learning Platform Based on Augmented Reality Technology: Didactical Scenario 1. In.: Information and Communication Technology in Natural Science Education – 2007 (Proceedings of International Scientific Practical Conference). Šiauliai: Publishing House of Šiauliai University, p. 99-114. /ISBN 978-9986-38-823-4/.
 

bullet

Vilkonienė M., Lamanauskas V., Vilkonis R. (2007). Pedagogical Evaluation of the Teaching/Learning Platform Based on Augmented Reality Technology: the Opinion of Science Teachers. In.: Information and Communication Technology in Natural Science Education – 2007 (Proceedings of International Scientific Practical Conference). Šiauliai: Publishing House of Šiauliai University, p. 181-210. /ISBN 978-9986-38-823-4/.
 

bullet

Ламанаускас В. (2007). Некоторые методологические идеи в сфере отношения человека с природой. Gamtamokslinis ugdymas /Natural Science Education, No. 3(20), p. 13-20. /ISSN 1648-939X/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2007). Augmented Reality in School Environments – New Teaching/Learning Paradigm in Science Education. In.: J. Gedrovics, G.Praulite, A.Voitkans (Eds), Didactics of Science Today and Tomorrow (Proceedings of International Scientific Conference, 15-16 March, 2007). Riga: RPIVA, (CD-Room). /ISBN 978-9984-9903-6-1/.
 

bullet

Lamanauskas V., Vilkonis R., Klangauskas A. (2007). ICT Usage for Natural Science Education in Comprehensive Schools: Experts` Position on the Issue. In.: J. Gedrovics, G.Praulite, A.Voitkans (Eds), Didactics of Science Today and Tomorrow (Proceedings of International Scientific Conference, 15-16 March, 2007). Riga: RPIVA, p. 107-139. (CD-Room). /ISBN 978-9984-9903-6-1/.  

 •  
  bullet

  Lamanauskas V. (2007). Case Study 4. Initial Science Teacher Training in Lithuania. In.: Danuse Nezvalova (Ed.), Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation – Constructivist Approach (Compendium). Olomouc, p. 35-45. /ISBN 978-80-244-1821-6/.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Vilkonienė M. (2007). Case Study 4. Assessment of the Needs for Studies. In.: Danuse Nezvalova (Ed.), Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation – Constructivist Approach (Compendium). Olomouc, p. 91-97. /ISBN 978-80-244-1821-6/.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Vilkonienė M. (2007). Competencies of Science Teachers: Comparative Assessment. In.: Danuse Nezvalova (Ed.), Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation – Constructivist Approach (Compendium). Olomouc, p. 102-115. /ISBN 978-80-244-1821-6/.  
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2007). Case Study 4. Description of Module: Lithuania. In.: Danuse Nezvalova (Ed.), Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation – Constructivist Approach (Compendium). Olomouc, p. 133-136. /ISBN 978-80-244-1821-6/.

  2008

  bullet

  Lamanauskas V. (2008). High-Quality Education as Key factor for Success in a Knowledge-Based Society. Problems of Education in the 21st Century (Current Research on ICT and Science Education), Vol. 3, p. 5-6. /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Vilkonienė M., Lamanauskas V., Vilkonis R. (2008). Pedagogical Evaluation of the Platform Based on Augmented Reality Technology: a Position of the Experts Providing Assistance with Teaching/Learning. Problems of Education in the 21st Century (Current Research on ICT and Science Education), Vol. 3, p. 56-78. /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2008). From Teaching to Learning: a New Paradigm in Modern Education. Problems of Education in the 21st Century (Pedagogical and Psychological Problems in Modern Education), Vol. 4, p. 5-6. /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Aleknaitė A. (2008). Falsified Education from the Teachers` Point of View: the Results of Pilot Research. In.: Психолого-Педагогiчнi Основи Гуманiзацii Навчально-Виховного Процесу в Школi Та ВНЗ (Збiрник наукових праць, частина I). Рiвне: МЕГУ, с. 356-364. /ISBN 966-7359-37-9/.
   

  bullet

  Vilkonienė M., Lamanauskas V., Vilkonis R. (2008). Pedagogical Evaluation of the Teaching/Learning Platform Based on Augmented Reality Technology: the Opinion of Science Teachers and the Experts Providing Assistance with Teaching/Learning. In.: Наука. Образование. Технологии-2008, кн.2. Актуальные проблемы реформирования педагогического образования (Материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2008 г.). Барановичи: РИО БарГУ, с. 407-412. /ISBN 978-985-498-114-7/.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Vilkonis R., Bilbokaitė R. (2008). Pedagogical Evaluation of Prototype 1 of the Augmented Reality Learning Platform Based on the Results Achieved During the Second ARiSE Summer School. In.: Наука. Образование. Технологии-2008, кн.2. Актуальные проблемы реформирования педагогического образования (Материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2008 г.). Барановичи: РИО БарГУ, с. 412-423. /ISBN 978-985-498-114-7/.
   

  bullet

  Ламанаускас В., Макарскайте-Пяткявичене Р. (2008). Взаимодействие студентов - будущих учителей - с природой: структура мотивации. В кн.: Э.Л. Мельник (ред.), Образование школьников и студентов в области окружающей среды (Материалы международной научно-практической конференции 20-22 марта, 2008 года). Петрозаводск: Издательство КГПУ, с. 32-38. /ISBN 978-5-98774-070-5/.
   

  bullet

  Ламанаускас В. (2008). Технология дополненной реальности как способ усовершенствования школьной среды обучения. В кн.: Э.Л. Мельник (ред.), Образование школьников и студентов в области окружающей среды (Материалы международной научно-практической конференции 20-22 марта, 2008 года). Петрозаводск: Издательство КГПУ, с. 26-32. /ISBN 978-5-98774-070-5/.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2008). Gamtamokslinis ugdymas mokykloje - neatsiejama bendrojo ugdymo dalis / Science Education at School - an Inseparable Part of General Education. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2008 (XIV nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Utena, 2008m. balandžio mėn. 25-26 d.). Šiauliai: Lucilijus, p. 5-8. /ISBN 978-9955-32-032-6/.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Makarskaitė-Petkevičienė R. (2008). Universiteto studentų nuostatos apie biotechnologiją. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2008 (XIV nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Utena, 2008m. balandžio mėn. 25-26 d.). Šiauliai: Lucilijus, p. 57-65. /ISBN 978-9955-32-032-6/.
   

  bullet

  Vilkonienė M., Lamanauskas V. (2008). Gamtos dalykų mokytojų kompetencijų lyginamoji analizė: konstruktyvistinio mokymo (-si) kontekstas. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2008 (XIV nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Utena, 2008m. balandžio mėn. 25-26 d.). Šiauliai: Lucilijus, p. 131-142. /ISBN 978-9955-32-032-6/.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2008). Integruotas ugdymas (gamtamokslinio ugdymo aspektas): samprata, metodologija, praktika. Kn.: V.Lamanauskas, R.Braziulis, R.Rimavičius (sudaryt.), Gamtosauginių mokyklų programos tikslų integracija į mokymosi procesą. Kaunas, p. 12-44. /ISBN 978-9955-9737-4-4/.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Vilkonis R. (2008). The Educational Value and Usability of the Augmented Reality Teaching/Learning Platform for Teaching Chemistry. In.: Sviridov Readings 2008 (4-th International Conference on Chemistry and Chemical Education, Minsk, 8-10 April, 2008; Book of Abstracts). Minsk: Krasico-Print, p. 52. /ISBN 978-985-405-458-2/.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2008). Švietimo sėkmės ir nesėkmės: tarp atsitiktinumų ir tendencijų. Lietuvos Aidas, Nr. 115, 2008-05-26, p. 1, 3; Nr. 117, 2008-05-28, p. 7.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Vilkonis R. (2008). Augmented Reality Technology as the Way of Improvement of the School Teaching/Learning Environment. In.: Dištančne vzdelavanie v aplikovanej informatike (Distance Learning in Applied Informatics). Nitra: FPV UKF v Nitre, p. 44-54. /ISBN 978-80-8094-317-2/.
   

  bullet

  Lamanauskas. V. (2008). Effective ICT Implementation as a Precondition for Developing General and Vocational Education. Problems of Education in the 21st Century (Information and Communication Technology in Education: Opportunities and Challenges), Vol. 5, p. 5-8. /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2008). Education Fortunes and Failures: Between Tendencies and Contingencies. Problems of Education in the 21st Century (Recent Issues in Education), Vol. 6, p. 5-8. /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2008). Aukštojo išsilavinimo kokybė: idealai ir realybė. Lietuvos Aidas, 2008-06-19, Nr. 136, p. 1, 3, 6.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Makarskaitė-Petkevičienė, R. (2008). Universiteto studentų biotechnologijos žinios. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, 1(21), 15-22. /ISSN 1648-939X/.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Makarskaitė-Petkevičienė R. (2008). Lithuanian University Students` Knowledge of Biotechnology and Their Attitudes to the Taught Subject. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4 (3), p. 269-277 /E-ISSN 1305-8223/.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2008). Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų reforma: tuščių pažadų viliotinis. Lietuvos Aidas, 2008-08-20, Nr. 185, p. 1, 5, 6.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2008). Ar tikrai grįšime į Jano Amoso Komenskio gadynę?! Lietuvos Aidas, 2008-09-01, Nr. 195, p. 1, 3, 5.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Vilkonis, R. (2008). Evaluating the Usefulness of Learning Methods and Means in Science Education: Students` Position in the Baltic Countries. In.: XIII IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development (September 21-26, 2008, Kusadasi, Turkey). Izmir: Palme Publications & Bookshops LTD.CO., p. 756-764. /978-605-5829-16-2/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Vilkonis, R., Bilbokaitė, R. (2008). Pedagogical Evaluation of Prototype 2 of the Augmented Reality Learning Platform Based on the Results Achieved During the Second ARiSE Summer School. In.: XIII IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development (September 21-26, 2008, Kusadasi, Turkey). Izmir: Palme Publications & Bookshops LTD.CO., p. 953-970. /978-605-5829-16-2/.
   

  bullet

   Pribeanu, C., Iordache, D.D., Lamanauskas, V., Vilkonis, R. (2008). Evaluarea utilizabilitatii si eficacitatii pedagogice a unui scenariu de invatare bazat pe realitate imbogatita. Interactiune Om-Calculator (engl. Human-Computer Interaction), (Volumul de lucrari ale celei de a cincea Conferinte Nationale de Interactiune Om-Calculator RoCHI 2008). Bucuresti: Matrix Rom, p. 19-24. /ISSN 1843-4460/.
   

  bullet

   Lamanauskas, V. (2008). Keletas štrichų apie gamtamokslinio ugdymo aktualijas / Some Features of Today`s Science Education. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 2(22), p. 4-6. /ISSN 1648-939X/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Palionienė, A. (2008). Ikimokyklinės ugdymo įstaigos gamtinės aplinkos svarba vaikų pažinimo kompetencijos plėtotei. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 2(22), p. 15-29. /ISSN 1648-939X/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2008). Švietimo politika modernios liberalios švietimo koncepcijos požiūriu. Lietuvos Aidas, 2008-10-29, Nr. 245, p. 1, 3.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2008). Quality of Higher Education: Ideals and Reality. Problems of Education in the 21st Century (Peculiarities of Contemporary Education), Vol. 7, p. 5-8. /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2008). Educational Policy in Terms of the Concept of Modern Liberal Education. Problems of Education in the 21st Century (Policy of Education in the Modern World), Vol. 8, p. 5-8. /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2008). The Augmented Reality Teaching / Learning Platform: Some Implications for the Present and Future. In.: Information and Communication Technology in Natural Science Education-2008 (Proceedings of International Scientific Conference, 28-29 November 2008). Siauliai: Siauliai University Press, p. 5-7. /ISBN 978-9986-38-943-9/.
   

  bullet

  Vilkonis, R., Lamanauskas, V., Palepšaitienė, R. (2008). The Scenario of Learning Module ‘Introductory Course of Chemistry’ for a New Learning Platform Based on Augmented Reality Technology (Prototype 2). In.: Information and Communication Technology in Natural Science Education-2008 (Proceedings of International Scientific Conference, 28-29 November 2008). Siauliai: Siauliai University Press, p. 123-142. /ISBN 978-9986-38-943-9/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Augienė, D. (2008). Mokinių mokslinės tiriamosios veiklos gebėjimų ir susidomėjimo ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: situacijos analizė ir prognozės. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, 3(23), 6-29. /ISSN 1648-939X/.
   

  bullet

   Lamanauskas, V. (2008). Some Ideas about Science and Technological Education Actualities and Perspectives. Problems of Education in the 21st Century (Recent Issues in Science and Technology Education), Vol. 9, p. 5-8. /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Ламанаускас В., Вилконис Р. (2008). Педагогическая значимость и возможности использования обучающе-образовательной платформы дополненной реальности при обучении химии. Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 4 /редкол.: Т.Н. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, c. 296-301. /ISBN 978-985-518-066-2/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Vilkonienė, M. (2008). European Dimension in Integrated Science Education (Training Material for Students). Olomouc: Palacky University Press. ISBN 978-80-244-2163-6.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2008). Learners` Scientific Research Activity as a Key Component of Science Education in Comprehensive School. Journal of Baltic Science Education, Vol. 7, No. 3, p. 132-133.

  2009

   
  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Some Ideas about Specificity and Methods of Fostering Value-Based Relations with Nature. Problems of Education in the 21st Century (Didactical and Psychological Issues and Prospects in Education), Vol. 10, p. 5-8. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Europai reikia daugiau mokslininkų. Ar jų reikia Lietuvai?! Lietuvos Aidas (Naujausios žinios), Nr. 20 (1148), 2009 m. sausio 31 d., p. 1-3.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2009). Nuo kokybės valdymo prie valdymo kokybės: sisteminis požiūris [From quality management to managing quality: Systemic approach]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 1(1), p. 4-8. /ISSN 2029-1922/.
   

  bullet

  Smulskienė, Ž., Lamanauskas, V. (2009). Neformalusis suaugusiųjų mokymas (-sis) Kėdainių rajone: karjeros ir mokymo (-si) sąsajos, raiška, pokyčiai [Infomal adult education in Kedainiai region: Explicit links between career and education, career changes]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 1(1), p. 9-28. /ISSN 2029-1922/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Gamtamokslinio ugdymo stiprinimo svarba ir būtinumas pradinėje mokykloje. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1(24), p. 4-7 /ISSN 1648-939X/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Augienė, D. (2009). Moksleivių tiriamosios veiklos plėtojimas bendrojo lavinimo mokykloje: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1(24), p. 19-27 /ISSN 1648-939X/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Gamtamokslinio ugdymo problematika: retrospektyvinė ir perspektyvinė analizė. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2009 (XV nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kėdainiai, 2009 m. balandžio mėn. 24-25 d.). Šiauliai, p. 84-94. /ISBN 978-9955-32-069-2/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Gamtos mokslų dalykų mokytojų rengimas: tarptautinio "IQST" projekto didaktinis indėlis [Science Teacher Training: Didactical Input of International Project "IQST"]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2009 (XV nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kėdainiai, 2009 m. balandžio mėn. 24-25 d.). Šiauliai, p. 95-101. /ISBN 978-9955-32-069-2/.
   

  bullet

  Райкова Ж., Незвалова Д., Ламанаускас В., Валанидес Н., Пекел О. (2009). Подобряване качеството на подготовката на студенти, бъдещи учители по природни науки чрез европейско коопериране (Европейски проект: Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation (IQST)). В кн. Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура на средното училище, Русе, 2-5 април 2009 (Proceedings of the 37th National Conference About the Physics Teaching). Русе, с. 118-121. /ISBN 978-954-580-261-4/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). The Importance of Strengthening of Natural Science Education in a Primary School. Problems of Education in the 21st Century (Trends and Problems in Science and Technology Education), Vol. 11, p. 5-8 /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Bilbokaitė, R. (2009). Pedagogical Evaluation of Prototype 3 of the AR Learning Platform Based on the Results Achieved During the Third ARiSE Summer School. Problems of Education in the 21st Century (Trends and Problems in Science and Technology Education), Vol. 11, p. 86-103 /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). IOSTE Encourages the Development of Effective Science and Technology Education in the Region of Central and Eastern Europe. In.: V.Lamanauskas (Ed.), Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe (Proceedings of 7th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, 14-18 June 2009). Siauliai: Siauliai University Publishing House, p. 8-9. /ISBN 978-9986-38-978-1/.
   

  bullet

  Nezvalova, D., Lamanauskas, V., Raikova, D.Z., Valanides, N., Pekel, O.F. (2009). The Training Modules for Improving Quality of Science Teacher Preparation: Methodological, Procedural, and Didactical Issues. In.: V.Lamanauskas (Ed.), Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe (Proceedings of 7th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, 14-18 June 2009). Siauliai: Siauliai University Publishing House, p. 104-111. /ISBN 978-9986-38-978-1/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). From Quality Management to Managing Quality: Systemic Approach. Problems of Education in the 21st Century (Education Policy, Management and Quality), Vol. 12, p. 5-8 /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Integrated Science Teaching by Applying Didactic Differentiation: Some Actual Circumstances. Problems of Education in the 21st Century (Contemporary Issues in Education), Vol. 13, p. 5-12 /ISSN 1822-7864/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Ar dideli universitetai geriau? www.DELFI.lt (2009 liepos mėn. 30 d.).
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Studentų yra - duonos bus. www.DELFI.lt (2009 rugpjūčio mėn. 31 d.).
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). The Process of Natural Science Education in Primary School: the Importance of Chemistry Component. In. M.Bilek (Ed.), Vyzkum, Teorie a Praxe v Didaktice Chemie (Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics, XIX, 1st Part: Research Articles and Theoretical Studies) /Proceedings of the 19th International Conference on Chemistry Education/ . Hradec Kralove: Gaudeamus, p. 13-20. /ISBN 978-80-7041-827-7/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje: mokslinių tyrimų kontekstas. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 2(25), p. 4-11. ISSN 1648-939X.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Rugsėjo "derlius": koks jis?! DelfiBlogas, http://blog.delfi.lt/vincentas_lamanauskas/5377/, 2009-10-01.
   

  bullet

  Ламанаускас, В. (2009). Улучшение качества подготовки учителей естествознания: некоторые аспекты международного сотрудничества. В кн.: В.И. Кочурко (гл. ред.), Наука. Образование.Технологии - 2009 (Материалы II международной научно-практической конференции, 10-11 сентября 2009 г., в 2 частях, Часть 1). Барановичи: РИО БарГу, с. 59-62. ISBN 978-985-498-227-4.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Keletas štrichų kokybės vadybos klausimu. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 2(2), p. 4-7. /ISSN 2029-1922/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Tradicinės vertybės šluote iššluotos (interviu su žurnalistu Petru Balčiūnu). Šiaulių kraštas, 2009 m. spalio mėn. 14 d.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Su bet kuo, bet kaip ir bet kada. DelfiBlogas, http://blog.delfi.lt/vincentas_lamanauskas/5612/, 2009-10-23.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Augienė, D. (2009). Pupils` Scientific Research Activity Development in Comprehensive School: the Case of Lithuania. Journal of Baltic Science Education, Vol.8, No. 2, p. 97-109. ISSN 1648-3898.
   

  bullet

  Nezvalova, D., Lamanauskas, V. (Eds) (2009). A Constructivist Approach for the Improving Quality of Science Teacher Training: an Experience of IQST Project. Olomouc: Palacky University Press, 124 p., ISBN 978-80-244-2340-1.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). The Common Goal of All Educators: How to Improve Science and Technology Education. Problems of Education in the 21st Century (Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2009), Vol. 16, p. 5-7. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Quality of Education: Fashion or Necessity?! Problems of Education in the 21st Century (Comparative and International Research in Education: Contemporary Issues), Vol. 15, p. 5-8. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L. (2009). Computer-Based Technologies in the Process of Teaching /Learning Sciences in Comprehensive School: Socio-Educational Aspects. Problems of Education in the 21st Century (Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2009), Vol. 16, p. 66-73. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Zlepšovat Vyuku Prirodovednych a Technickych Predmetu Musi Byt Společnym Cilem Všech Subjektu Edukace (Interviu with Professor Martin Bilek). Technologia Vzdelavania /Technology of Education: a Professional Magazin on Pedagogy, Ročnik XVII. 4 /2009, p. 1-2. ISSN 1335-003X.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Sisteminis požiūris į gamtamokslinį ugdymą. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 3(26), p. 4-7. /ISSN 1648-939X/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L. (2009). Kompiuterinės technologijos gamtamokslinio ugdymo procese: socioedukaciniai aspektai. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 3(26), p. 8-26. /ISSN 1648-939X/.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Learners’ Interaction with Nature: Some Educational Issues. Problems of Education in the 21st Century (Didactics of Natural Science Education and Information & Communication Technologies), Vol. 17, p. 5-9. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). The Cooperation of Science Teachers: Some Relevant Issues. Problems of Education in the 21st Century (Education: General Issues), Vol. 18, p. 5-7. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

   Lamanauskas, V. (2009). The relevant aspects of natural science education humanization. Journal of Baltic Science Education, Vol. 8, No. 3, p. 140-144. ISSN 1648-3898.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Mokslinės produkcijos vertinimas: originalumo paieškos ar paprastas kopijavimas. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 3 (3), p. 4-9. ISSN 2029-1922.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2009). Augmented Reality and Augmented Virtuality in Early Science / Chemistry Education. In. M.Bilek (Ed), Didactics of Science and Technical Subjects (Interaction of Real and Virtual Environment in Early Science Education: Tradition and Challenges), Vol. 5, p. 78-93. ISBN 978-80-7435-019-1.

   
  2010
   
  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). Profesorių gausėjimo metas. DelfiBlogas, http://blog.delfi.lt/vincentas_lamanauskas/6888/, 2010-03-08.
   

  bullet

  Erdogan, M., Ozel, M., BouJaoude, S., Prokop, P. Lamanauskas, V., Toli, W. (2010). A Comparative Study on University Students` Attitudes toward a Controversial Issue: Biotechnology. In. G.Cakmakci & M.F. Tasar (Eds.), Contemporary Science Education Research: Scientific Literacy and Social Aspects of Science (A collection of papers presented at ESERA 2009 Conference). Ankara, Turkey: Pegem Akademi, p. 297-305. ISBN 978-605-364-034-9.
   

  bullet

  Jarutienė A., Lamanauskas V. (2010). Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito informacija interneto svetainėse: pateikimo formos aspektas. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 1(4), p. 10-20. ISSN 2029-1922.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2010). Profesorių gausėjimo metas. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 1(4), p. 4-9. ISSN 2029-1922.
   

  bullet

  Nezvalova D., Lamanauskas V. (2010). European Dimension in Science Education. Olomouc, 95p. ISBN 978-80-244-2488-0.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2010). The importance of chemistry component in primary school: a comparative analysis of foreign experience. In: Vasilevskaya E., Vorobyova T., Sviridov, D., Streltsov E. (Eds), Sviridov Readings 2010 (Book of Abstracts of 5th International Conference on Chemistry and Chemical Education, Minsk, 6-9 April, 2010). Minsk: Krasiko-Print, p. 85. ISBN 978-985-405-566-4. 
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Bilbokaitė, R., Gedrovics, J. (2010). Lithuanian and Latvian Students` Attitude towards Science Teaching / Learning Methods: Comparative Analysis. Problems of Education in the 21st Century (Issues in Science and Technology Education - 2010), Vol. 19, p. 55-62. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). The Pecularities of the Extracurricular Activities of Primary Natural Science Education. Problems of Education in the 21st Century (Issues in Science and Technology Education - 2010), Vol. 19, p. 5-8. ISSN 1822-7864. 
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). Chemijos mokymas bendrojo lavinimo mokykloje: kai kurie aktualūs klausimai. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2010 [Natural Science Education at a General School - 2010] (XVI nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Anykščiai, 2010 m. balandžio mėn. 23–24 d. /Proceedings of the Sixteenth National Scientific Practical Conference/). Siauliai: MMC "Scientia Educologica", p. 89-100. ISBN 978-9955-32-096-8.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Bilbokaitė, R., Gedrovics, J. (2010). Gamtos mokslų dalykų mokymo (-si) priemonės ir būdai: Lietuvos ir Latvijos moksleivių požiūris. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2010 [Natural Science Education at a General School - 2010] (XVI nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Anykščiai, 2010 m. balandžio mėn. 23–24 d. /Proceedings of the Sixteenth National Scientific Practical Conference/). Siauliai: MMC "Scientia Educologica", p. 100-107. ISBN 978-9955-32-096-8.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). Disagreements and Paradoxes of Education. Problems of Education in the 21st Century (Issues in Educational Research - 2010), Vol. 20, p. 5-9. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L. (2010). First Year Students` Experiences with Technology: the Case of Lithuania. In. DIVAI 2010 - Distance Learning in Applied Informatics (Conference Proceedings, Nitra, Slovakia, May 4-6, 2010). Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, p. 17-26. ISBN 978-80-8094-691-3.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2010). Gamtamokslinis ugdymas: keletas štrichų sąvokos ir struktūros klausimu. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1(27), p. 4-7. ISSN 1648-939X.
   

  bullet

   Lamanauskas, V., Augienė D. (2010). Mokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje: skatinantys ir ribojantys veiksniai. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1(27), p. 15-24. ISSN 1648-939X.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L. (2010). Socio-educational Aspects of Applying Computer-Based Technologies in Science Education. In. B.Lazar, R. Reinhardt, (Eds.), Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education (XIV IOSTE Symposium, June 13. - 18. 2010, Bled, Slovenia). Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, (CD-room). ISBN 978-961-92882-1-4.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). Ecology education as an integral component of primary natural science education: some relevant issues. Problems of Education in the 21st Century (Recent Issues in Education - 2010), Vol. 21, p. 5-11. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). International Projects "ARiSE" and "IQST" for Improving Quality of Science Teaching. Problems of Education in the 21st Century (Current Research on ICT and Science Education - 2010), Vol. 22, p. 5-7. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L.  (2010). Lithuanian Students` Experiences with Technology: Some Important Issues. Problems of Education in the 21st Century (Current Research on ICT and Science Education - 2010), Vol. 22, p. 64-75. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L.  (2010). Experience of the Fourth-Year Undergraduates in Using Information and Communication Technologies (ICT). Problems of Education in the 21st Century (Peculiarities of Contemporary Education - 2010), Vol. 23, p. 124-136. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). The Doctrine of Degraded Education: Between Myths and Reality. Problems of Education in the 21st Century (Peculiarities of Contemporary Education - 2010), Vol. 23, p. 5-8. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). Švietimo štrichai. Šiauliai: MMC "Scientia Educologica", 168 p. ISBN 978-609-95219-0-9.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). Svarbiausių ugdymo mokslo terminų apibrėžtis [Definition of the most important education science terms]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, 2(5), 4-7. ISSN 2029-1922.
   

  bullet

  Jarutienė, A., Lamanauskas, V. (2010). Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito informacija interneto svetainėse: turinio aspektas [Comprehensive school internal audit information on the  websites: content aspect]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, 2(5), 8-38. ISSN 2029-1922.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Railienė, L. (2010). Aktualios Lietuvos švietimo sistemos problemos: vyresniųjų klasių moksleivių pozicija. [Current Lithuanian education system problems: Senior class pupils’ position]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, 2(5), 39-49. ISSN 2029-1922.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Augienė, D. (2010). Mokslinė tiriamoji veikla Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje: mokytojų pozicija. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 2 (28), p. 16-28. ISSN 1648-939X.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Railienė, L. (2010). Lithuanian Education System Problems: Senior Class Students` Position. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), Vol. 4, No. 2, p. 332-353. ISSN 1313-1958.
   

  bullet

  Lamanauskas, V., Bilbokaitė, R., Zhikina, I., Portjanskaya, I. (2010). Lithuanian and Estonian Students` Attitude towards Science Teaching / Learning Methods: Comparative Analysis. Problems of Education in the 21st Century (Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2010), Vol. 24, p. 66-74. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas, V. (2010). Integrated Science Education in the Context of the Constructivism Theory: Some Important Issues. Problems of Education in the 21st Century (Pedagogical and Psychological Issues in Education - 2010), Vol. 25, p. 5-9. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2010). Mokslinės veiklos vertinimas: tarp kokybės ir mokslo imitavimo. Interneto dienraštis Bernardinai.lt (Visuomenė: Švietimas ir ugdymas; Gamta ir mokslas: Mokslas) (2010-12-08).
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2010). Mokslinės veiklos vertinimas: tarp kokybės ir mokslo imitavimo [Scientific work evaluation: Between quality and science imitation]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, 3(6), 4-9. ISSN 2029-1922.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Railienė L. (2010). Lietuvos švietimo sistema vyresniųjų klasių moksleivių požiūriu [Lithuanian education system in respect of senior class students]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, 3(6), 10-19. ISSN 2029-1922.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2010). Ecologization of the World Outlook as the Key Purpose of Educational Practice. Problems of Education in the 21st Century (Contemporary Issues in Education - 2010), Vol. 26, p. 5-8. ISSN 1822-7864.
   

  bullet

  Ламанаускас В. (2010). Значение компонента химии в начальной школе: сравнительный анализ зарубежного опыта. В кн.: Свиридовские чтения: сб. статей. Вып. 6/ редколл.: О.А. Ивашкевич (отв. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, с. 196 – 202. ISBN 978-985-518-428-8.
   

  bullet

  Lamanauskas V., Šlekienė V., Ragulienė L. (2010). Lietuvos universitetų studentų patirtis naudoti informacines komunikacines technologijas. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 3 (29), p. 14-27. ISSN 1648-939X.
   

  bullet

  Lamanauskas V. (2010). Некоторые ориентиры развития образования в России [Some orientations of education development in Russia]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, 1(4), 50-52. ISSN 2029-1922.

   

  horizontal rule

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

  2023

  horizontal rule

   

   

   

 •    

  Home | Apie mane/About Me | Interesai/Interests | Publikacijos/Publications | Kontaktai/Contacts | Monografija/Monograph | Knygos/Books | Naujienos/News | Nuorodos/Links | JBSE | Foto/Photos

  This site was last updated 25-05-2023