Home Apie mane/About Me Interesai/Interests Publikacijos/Publications Kontaktai/Contacts Monografija/Monograph Knygos/Books Naujienos/News Nuorodos/Links Journal of Baltic Science Education Foto/Photos

Knygos/Books

2014.11.04

Dvidešimt gamtamokslinio ugdymo metų /Sud.: V. Lamanauskas, V. Šlekienė, L. Ragulienė. – Šiauliai: Scientia Socialis, 2014. – 192 p. ISBN 978-609-95513-1-9.

Knygoje „Dvidešimt gamtamokslinio ugdymo metų“ – publikuojama dvidešimties įvykusių nacionalinių mokslinių praktinių konferencijų apžvalga. Ši knyga neabejotinai unikalus leidinys, padėsiantis geriau suvokti atlikto darbo prasmę, jo įtaką gamtamokslinio ugdymo plėtrai apskritai.

The book “Twenty natural science education years” was planned as a publication, retrospectively surveying the experience of twenty natural scientific practical conferences. This book is an undoubtedly unique publication, which will help to better understand the meaning of the carried out work, its influence on natural science education in general.

Knygoje „Švietimo štrichai“ – publikuojama profesoriaus Vincento Lamanausko 19 anksčiau Lietuvos periodinėje spaudoje skelbtų straipsnių, kuriuose atsispindi Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos pastarųjų metų problematika. Straipsniuose lengvu, gyvu stiliumi analizuojama įvairi ir plati tematika. Knyga skiriama žmonėms, kurie neabejingi Lietuvos švietimui. Išleido Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“, K. Donelaičio g. 29, LT-78115 Šiauliai.

The book Education Features is compiled from 19 articles. Painful and open ideas about the reasons because of which Lithuanian higher schools seem to be much more inferior than in reality are expressed in the collection of articles „Education features“. In Lamanauskas’ articles written between 2007-2010, we are reading about the road Lithuanian higher schools have covered during twenty years of independence, about ups and downs, mistaken paths of the reforms, about hope and expectations.

Lamanauskas, V. (2010). Švietimo štrichai. Šiauliai: MMC "Scientia Educologica", 168 p. ISBN 978-609-95219-0-9.

Leidinys skirtas visiems besidomintiems gamtos mokslų dalykų mokytojų rengimo tobulinimu. Leidinyje pristatoma tarptautinio "IQST" projekto sukaupta patirtis. Svetainė internete: http://www.iqst.upol.cz 

      Improving Quality of Science Teacher Training - IQST – is a project under the COMENIUS 2.1 programme of the European Commission.
      This project  implemented constructivism as a newer pedagogical theory into initial science teacher training. The constructivist perspective is becoming a dominant paradigm in the field of the science education. The constructivist approach in the initial science teacher training is not still too common at many European teacher training institutions. This project made the higher possibility of application this theory in science teacher training in cooperating countries and possibility to be used by prospective and practicing science teacher training.

Nezvalova, D., Lamanauskas, V. (Eds) (2009). A Constructivist Approach for the Improving Quality of Science Teacher Training: an Experience of IQST Project. Olomouc: Palacky University Press, 124 p., ISBN 978-80-244-2340-1.

Leidinys skirtas aukštųjų mokyklų studentams. Knyga yra parengta vykdant tarptautinį projektą "IQST". Svetainė internete: http://www.iqst.upol.cz 

The book European Dimension in Integrated Science Education is training material for students. This material was printed with the support of the European Community in the framework of the Socrates - Comenius 2.1. scheme under the IQST project. The contents of units, summaries, FAQ, next readings, lists of references are prepared by Vincentas Lamanauskas. The objectives of units, tasks, case studies and questions to the case studies are prepared by Margarita Vilkonienė. Reviewers prof.dr. Danuse Nezvalova (Palacky University, Czechia) and dr. Laima Railiene (Siauliai University, Lithuania).

Lamanauskas, V., Vilkonienė, M. (2008). European Dimension in Integrated Science Education (Training Material for Students). Olomouc: Palacky University Press. ISBN 978-80-244-2163-6.

Knygoje „Švietimo dimensijos“ – publikuojami profesoriaus Vincento Lamanausko 54 anksčiau Lietuvos periodinėje spaudoje skelbti straipsniai, kuriuose atsispindi Lietuvos švietimo reformos keliai ir klystkeliai. Straipsniuose analizuojama itin įvairi ir plati tematika. Knyga skiriama žmonėms, kurių idealai – kalba, tautinė savimonė, mokykla, valstybė. Šią knygą mielai galės skaityti visi, kurie neabejingi Lietuvos švietimui.

The book Dimensions of Education is compiled from 54 articles. The earlier written pieces reflect the young author’s justice, the later ones concentrate on a number of issues.
        The book is devoted to those whose ideals strive for the mother tongue, national self-consciousness, nation etc. These people understand the significance of education that embraces the whole four ideals of existence. That is why education is so important and great. 

Lamanauskas V. (2007). Švietimo dimensijos. Vilnius: Ciklonas, 250 p. /ISBN 978-9955-695-57-8/.                           Turinys / Contents

Leidinyje pristatomi naujausi Lietuvoje atlikti ir kokybine prieiga pagrįsti tyrimai, kuriuose analizuojamas interneto panaudojimas bendrojo lavinimo mokykloje mokant gamtos mokslų dalykų. Atskleidžiami šiam procesui padedantys bei trukdantys veiksniai, pateikiamos veiklos rekomendacijos ir raidos prognozės. Taip pat pateikta glausta interneto panaudojimo neformaliam visuomenės aplinkosaugos švietimui situacijos analizė.

The Internet in Natural Science Education: The Analysis of a Situation and Predictions. The book is intended for all who is interested in questions of application of the Internet for natural science education. The situation of application of the Internet in teaching/learning biology, chemistry, physics and geography is described.

Lamanauskas V., Vilkonis R. (2006). Internetas gamtamoksliniame ugdyme: situacijos analizė ir prognozės. Šiauliai, p.116. /ISBN 9986-38-716-7/.

Šioje knygoje pristatomi autorių parengti žaidimai, skirti geografijos mokymui (-uisi). Žaidimai gali paįvairinti veiklą ne tik pamokoje, bet ir nepamokinėje veikloje. Tai būtų geografijos savaitės ar geografijos dienos rengimo mokykloje metu. Juos galima panaudoti ir mokslo metų pabaigoje, t.y. birželio mėnesį, kai yra organizuojama nepamokinė veikla.
     Ar žaidimai bus naudojami išmoktos temos kartojimui, ar naujos medžiagos diegimui, ar žinių įtvirtinimui, tai jau yra mokytojo pasirinkimas. Svarbu, kad didaktinio žaidimo panaudojimas leistų pasiekti norimą tikslą. Tikimės, kad pateiktų žaidimų aprašymais pasinaudos ir gamtos mokslų bei pradinių klasių mokytojai.

         We learn geography playing. The book is intended to teachers of geography, and also for students whom are interested in geography. In the book original games on geographical subjects are presented. In opinion of authors, games are raised with efficiency of educational process, especially in elementary grades.

Railienė L., Lamanauskas V. (2005). Mokomės geografijos žaisdami. Šiauliai: Lucilijus, 114 psl., /ISBN 9955-655-46-1/.

Turinys/Contents

      „Ugdymas: aksiomatinis ir sisteminis aspektai“ – leidinys, kuriame ugdymas nagrinėjamas aksiomatiniu ir sisteminiu aspektais. Knygoje aptariamos ugdymo aksiomatikos ir sistemologijos svarbiausios sąvokos, kryptys, pateikiami kai kurie tyrimų rezultatai. Ši knyga tai bandymas netradiciškai interpretuoti įvairius ugdymo klausimus bei išsakyti savo požiūrį į juos, paskatinti skaitytoją nauju žvilgsniu pažvelgti į atrodytų paprastus ugdymo dalykus. Knyga skiriama aukštųjų mokyklų studentams, magistrantams, doktorantams bei visiems besidomintiems šiuolaikinio ugdymo problematika. Tai puiki galimybė iš naujo permąstyti jau įgytą edukacinę patirtį.

      Axiomatic and systemic aspects of education. This edition is devoted to postgraduate students having a course in educology and seeking to be awarded an MA degree in social sciences (educology). Experience of work with post-graduate students of the last few years indicates that knowledge of educology of the post-graduates is often stereotypical, raw and even inadequate for the achievements of educology. Also, some negative tendencies become prevailing. A narrow interest in the latest information on educology inside and outside the country is one of the drifts. Moreover, the learners still turn scant attention to self-sufficient studies. The latter remains inefficient due to different reasons such as the aims of lectures are not clear, allocation of time is of a low quality, knowledge of foreign languages is weak, etc. Although we can agree that some circumstances are impartial, however, the post-graduates find relevant to obtain a diploma as well as are engaged in professional development and personal competency improvement.

Lamanauskas V. (2004). Ugdymas: aksiomatinis ir sisteminis aspektai. Vilnius: UAB Ciklonas, 108 psl. /ISBN 9955-497-58-0/.

P.S. Galima įsigyti Lietuvos knygynuose arba naudojantis virtualios leidyklos-knygyno paslaugomis
adresas: http://www.skaityk.lt/Leidiniokortel%c4%97/tabid/98/Default.aspx

Turinys/Contents

Švietimo monitoringas – ganėtinai nauja edukologijos sritis, ypač Lietuvoje. Tai sritis, kuri neatsiejama nuo edukacinių tyrimų metodologijos, švietimo politikos, švietimo vadybos, švietimo ekonomikos ir kt.
        Terminas “monitoringas” mokslo praktikoje naudojamas palyginti neseniai. Pirmieji jį pradėjo vartoti gamtininkai. 1972 m. Jungtinių tautų surengtoje konferencijoje aplinkosaugos tematika (Stokholme) šis terminas jau buvo pavartotas.
      Monitoringo esmė
– pastovus stebimoje švietimo sistemoje vykstančių procesų sekimas /diagnostika/, atliekant įvairiausius būtinus matavimus, kurie suteikia informaciją apie sistemos evoliuciją (būklės eiliškumą). Savalaikės korekcijos švietimo reformos eigoje padeda išvengti grubių klaidų ir žinoma, nepageidaujamų pasekmių.

Education monitoring is quite a fresh field of the science of education, especially in Lithuania. This field is closely interrelated with methodology of educational research, education politics, education management, education economics, etc.
         The term “monitoring” has recently been introduced. It was first used by naturalists. This term was used in 1972 at a United Nations conference on environmental issues (in Stockholm).
         The essence of monitoring is consistent diagnostics of in-system processes, when different necessary measurements are carried out in order to get information about development (succession of condition) of the system under investigation. Timely corrections in the progress of educational reform help to avoid gross mistakes and undesirable subsequences.

Lamanauskas V. (2004). Švietimo monitoringo įvadas. Šiauliai: Lucilijus /ISBN 9955-564-53-9/

      Leidinyje atspindėtos svarbiausios geografijos mokslo sritys. Šis leidinys sudarytas iš tokių pagrindinių skyrių: prisimink ir pakartok, geografinis pažinimas, geografija ir gamta, geografija ir visuomenė, geografija ir pasaulis, naudinga ir įdomu pakartoti. Leidiniu gali naudotis ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai. Kiekvieną skyrių sudaro įvairaus pobūdžio užduotys, labirintai, testai. Tai sudaro galimybes efektyviau pakartoti ir įsisavinti pateikiamą medžiagą, o abiturientams, ketinantiems laikyti geografijos egzaminą, pasirengti jam.

    The book " General geography " is intended for teachers and upper secondary schools students. This a fine didactic material for studying and self-training. The book is intended for profile training. In this edition you will find the information on all basic sections of geography.

Railienė L., Lamanauskas V. (2003). Bendroji geografija. Didaktinė medžiaga bendrojo lavinimo profilinės mokyklos XI-XII klasėms. Šiauliai, /ISBN 9955-564-25-3/.

 

    Knyga skiriama tiek moksleiviams, tiek ir mokytojams, visiems, besidomintiems gamtos paslaptimis. Autoriai įsitikinę, kad leidinys bus naudingas ir studentams - būsimiesiems mokytojams, kaip metodinė ir praktinė medžiaga. Knyga sudaryta iš 14 pagrindinių skyrelių su įvairia papildoma didaktine medžiaga. Knygoje rasite įvairių užduočių, testų, bandymų aprašymų, labirintų ir t.t. Daug medžiagos skirta savimokai.

     The book "The Inanimate Nature: Air" it is intended both for pupils and for teachers of all educational levels. It is a useful material and for teachers of primary classes. In opinion of authors just in an primary school owe a life the base to the further studying natural sciences is incorporated. In the book many different problems, experiences, the experiments, interesting games.

Lamanauskas V., Makarskaitė R. (2002). Negyvoji gamta: oras. Šiauliai, /ISBN 9955-418-92-3/.

 

          Mieli moksleiviai ir mokytojai, tai knyga, kviečianti “keliauti” po pasaulį. Kartu su keliautojais atradėjais patirti nuostabių kelionių įspūdžius ir sunkumus, pabuvoti Afrikoje, Australijoje, Amerikoje, Azijoje, Antarktidoje, Arktyje, atliekant įvairias užduotis. Prisiminti Pasaulio vandenyno ypatumus. Leidinyje kiekvienas žemynas analizuojamas pagal tam tikrą struktūrą. Pradžioje pateikiami žemyno tyrinėjimai, po to seka bendra žemyno apžvalga, užduotys testuose, užduotys su reikiamų žodžių įrašymu, galimybė savo jėgas išbandyti geografiniuose labirintuose ir atlikti užduotis lentelėse. Skyrelyje “Prisiminkime ir sužinokime…” dar kartą sugrįžtama į žemynus.

    The book " Geography of the World " is intended for pupils of the basic school. Pupils can will get acquainted to all continents of the world, it is better to learn vegetation, animals, etc. In the book many different tests, tasks, didactic labyrinthes.

Railienė L., Lamanauskas V. (2002). Pasaulio geografija /didaktinė medžiaga moksleiviams ir mokytojams/. Šiauliai, /ISBN 9955-418-81-8/.

 

         Ši studijų knyga skiriama aukštųjų ir aukštesniųjų pedagoginio profilio mokyklų studentams – būsimiesiems pradinių klasių mokytojams. Žinoma ji puikiai tiks paprasčiausiai besidomintiems gamtamokslinio ugdymo problematika, persikvalifikuojantiems ir keliantiems kvalifikaciją asmenims. Ja galės naudotis ir gamtos profilio specialybių studentai, besirengiantys tapti bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos mokytojais. Gamtamokslinis ugdymas yra integralus reiškinys, reikalaujantys sisteminio požiūrio ir analizės - todėl daugelis problemų nagrinėjamos bendrame bendrojo gamtamokslinio ugdymo kontekste.

    The book " Natural Science Education in an Primary School " first of all is intended for students - the future teachers. Certainly, this book is useful to everyone who is interested to problems natural science education. The book also is useful and to teachers as an additional material. The basic methodological approaches of modern natural science education are described.

Lamanauskas V. (2001). Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje. Pasaulio pažinimo didaktikos pagrindai. Šiauliai, /ISBN 9955-418-56-7/.

      Leidinys skiriamas moksleiviams bei mokytojams ir visiems, besidomintiems Europos geografija. Pateikta didaktinė medžiaga padės pasitikrinti ir įtvirtinti geografijos žinias, praplėsti geografinį akiratį. Abiturientai, besiruošiantys geografijos egzaminui, ras leidinyje reikalingų žinių ir papildomos informacijos.

     The book "Europe" is intended for students eighth classes of basic schools.  In it a new didactic material. The book is useful as the self-instruction manual. The book also will be useful for preparation for examinations.

Railienė L., Lamanauskas V. (2001). Europa. Geografijos didaktinė medžiaga moksleiviams ir mokytojams. Vilnius: "Litimo", /ISBN 9955-401-62-1/.

 

 

     "Edukologijos labirintai" - tai mokymo (si) knyga aukštųjų pedagoginio profilio mokyklų studentams, klausantiems įvairius edukologijos kursus. Leidinyje pateikiama medžiaga ypač tinka žinių kontrolei, savikontrolei, savimokai. Knyga sudaryta iš 10 pagrindinių savarankiškų skyrių. Kiekvieną jų galima nagrinėti atskirai. Labirintai sudaryti dichotominiu principu. Šios knygos paskirtis įvairi: sudaryti geresnes sąlygas studentams mokytis savarankiškai, susisteminti edukologijos mokslo žinias, o dėstytojams galėtų būti kaip puiki pagalbinė priemonė įvairinant seminarų, pratybų ir kt. organizavimą siekiant objektyvumo, studentų pasiekimų įvertinimo. Knygos pabaigoje pateikiama informacija apie žymiausius visų laikų pasaulio ir Lietuvos pedagogus.

    The book " Labyrinthes of Education" is intended for students of universities and for teachers. Didactic labyrinthes are made by a dichotomizing principle. In the book of 10 basic sections. Each section begins interview to the leading expert of discussed area. The book is intended for use on seminar employment and also as the self-instruction manual. At the end of the book the information on conducting teachers of the world and Lithuania is given.

Lamanauskas V. (2001). Edukologijos labirintai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, /ISBN 9986-38-277-7/.

 

         Šis leidinys – tai mokymo (-si) priemonė aukštųjų ir aukštesniųjų pedagoginio profilio mokyklų studentams, klausantiems įvairius edukologijos kursus. Ypatingai ši priemonė tinka edukologijos mokslo žinių kontrolei, savikontrolei. Leidinyje medžiaga pateikiama klausimų ir atsakymų forma. Siekiant kuo geriau išryškinti reikalingiausias žinias apie ugdymą, stengtasi parengti kuo įvairesnes užduotis.
        “Edukologijos praktikumas” sudarytas iš 9 pagrindinių savarankiškų skyrių. Kiekvieną jų galima nagrinėti atskirai. Leidinio pabaigoje pateikta užduočių teisingų (arba labiausiai teisingų – rangavimo atveju) atsakymų lentelė. Kiekvienas skyrius pradedamas glausta teorine dalimi, kurioje pateikiami svarbiausi postulatai, principai, taisyklės, dėsningumai, problematika ir pan., o baigiamas rekomenduojamos pagrindinės bei papildomos literatūros sąrašu.

      The book " The Practical work on Education" is intended for students of pedagogical high schools. Basically it is the collection of original tests on education. The book is intended for use as the self-instruction manual. The magistral staff can use these tests for seminar employment. At the end of the book the list of the most known educators and scientists of the world and Lithuania is submitted.

Lamanauskas V. (2000). Edukologijos praktikumas. Šiauliai, /ISBN 9955-418-27-3/

 

 

     Knyga "Negyvoji gamta: vanduo" - yra pirmoji autorių sumanytos leidinių serijos knyga. Ji skiriama tiek mokiniams, tiek ir mokytojams, dėstantiems gamtamokslines disciplinas bei organizuojantiems papildomąjį ugdymą. Manome, kad šis leidinys bus naudingas ir studentams - būsimiesiems mokytojams, kaip metodinė ir praktinė medžiaga. Knygą sudaro 14 skyrelių ir papildoma didaktinė medžiaga. Kiekvienas skyrelis pradedamas tekstu, po to pateikiamos užduotys, bandymai ar praktikos darbai, kuriuos galima atlikti individualiai arba grupėmis, vadovaujant mokytojui.

     The book "Inanimate Nature: water " is intended both for pupils and for teachers. The book is made of 14 basic sections. In each section the interesting information on subjects undressed plus a didactic teaching material. In the book many different problems, experiences, the experiments, interesting games.

Lamanauskas V., Makarskaitė R. (2000). Negyvoji gamta: vanduo. Šiauliai, /ISBN 9986-38-203-3/.

     Šis leidinys skiriamas studentų, besimokančių gamtamokslinio profilio disciplinas, žinių kontrolei, savikontrolei. Ši mokymo priemonė naudinga ir vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių moksleiviams, besidomintiems gamtos mokslais. Jis aprėpia pagrindinius gyvosios ir negyvosios gamtos klausimus. Visa medžiaga išdėstyta klausimų ( teiginių ) ir atsakymų forma.

     The book " Nature and the Man " is a collection of original tests in biology. The book is intended for students secondary school and students of high schools and universities. This book good stuff for self-training.

Lamanauskas V. (1999). Gamta ir žmogus. Šiauliai, /ISBN 9986-705-43-6/.

 

 

     This book is the summary of the doctoral dissertation (social sciences, education sciences). Modifications in the social life of Lithuania and the system of education develop in parallel in terms that alongside with the development of the society, changes into the content of education are being introduced as well as the quality of requirements for the results of education changes. While introducing reforms into the content of education an attempt to identify only natural connections between natural sciences does not suffice. The objective of integrated teaching is to forward the development of an integral and concordant world outlook of the child.

Lamanauskas V. (1998). Integrated Natural Sciences Teaching by Applying Didactic Differentiation. Vilnius: Vilnius Pedagogical University, /UDK 378.25(474.5)(04) La-189/.

     Knygoje pateikiama didaktinė medžiaga apie vandenį ir jo panaudojimą. Knygelė skirta moksleiviams ir visiems besidomintiems gamtos paslaptimis. Autoriai tikisi, kad skaitytojai, užvertę paskutinį knygos puslapį pasakys - "vandenį reikia tausoti! Knygoje pateikta įvairių nesudėtingų užduočių, testų, mįslių.

    In the book an interesting material about water and its use. The book is intended for pupils as an additional material of training. Many different tasks, tests, didactic games.

Lamanauskas V., Makarskaitė R. (1996). Vanduo ir jo panaudojimas. Vilnius: Žaliasis pasaulis, /ISBN 9986-618-05-3/.

    Ši mokymo priemonė pirmiausiai skiriama besimokantiems "Žmogaus biologijos" kursą. 54 testų lapai parengti pagal programos temas. Užduotyse pateikiami įvairaus sunkumo variantai. Tokiu būdu šios užduotys itin tinka diferencijuotam mokymui. Šie testai padės greitai ir objektyviai patikrinti moksleivių žinias, pratins moksleivius intensyviai dirbti, taupyti pamokos laiką. Be to, užduotis galima naudoti žinių įtvirtinimui, kartojimui, savarankiškai moksleivių savikontrolei ir savimokai.

    The book is intended for pupils who study bases of a rate "Human biology". It is the collection of different tests. Tests are various on a level of complexity. Tests can be used for the differentiated training and self-learning.

Lamanauskas V. (1996). Kurso "Žmogaus biologija" užduotys. Vilnius, /ISBN 9986-9014-4-8/.