Lietuva/Lithuania Apie mane/About Me Spauda apie mane / Mass Media About Me

2023-05-25

Gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas                                                        CURRICULUM VITAE (version in english)
 

 
Home
Apie mane/About Me
Interesai/Interests
Publikacijos/Publications
Kontaktai/Contacts
Monografija/Monograph
Knygos/Books
Naujienos/News
Nuorodos/Links
JBSE
Foto/Photos

 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose / Participating in International Projects

ARiSE

IQST

MaT˛SMc

Bridge2Teach

Vincentas Lamanauskas – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto profesorius, socialinių mokslų (edukologija) daktaras, visuomeninės organizacijos mokslinio metodinio centro ”Scientia Educologica” pirmininkas, Scientia Socialis direktorius, tarptautinio mokslinio žurnalo "Journal of Baltic Science Education" ir tarptautinio mokslinio-metodinio žurnalo "Gamtamokslinis ugdymas" vyriausias redaktorius, tarptautinio periodinio mokslinio žurnalo "Problems of Education in the 21st Century" vyriausias redaktorius,  tarptautinio mokslinio metodinio žurnalo "Švietimas: politika, vadyba, kokybė" vyriausias redaktorius, tarptautinio mokslinio žurnalo "Problems of Management in the 21st Century" vyriausiasis redaktorius,  tarptautinio mokslinio žurnalo "Problems of Psychology in the 21st Century" vyriausiasis redaktorius, tarptautinio mokslinio žurnalo "Quality Issues and Insights in the 21st Century" vyriausiasis redaktorius, Lietuvos Mokslininkų Sąjungos tarybos narys, IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) narys, Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademijos Garbės narys (latv. Goda Biedrs)/Latvija/, tarptautinio mokslinio žurnalo "Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education (EJMSTE)” redakcinės kolegijos narys, tarptautinės Istorijos, Filosofijos ir Gamtos Mokslų Mokymo grupės narys, Amerikos Biografijos Instituto patarėjų kolegijos narys, Slovakijos tyrimų ir plėtros agentūros ekspertas (nuo 2007).

     1991 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto (dabar Vilniaus Pedagoginis Universitetas) Gamtos-geografijos fakultetą. 1991-1993 m.dirbo Panevėžio raj. Vadoklių vidurinėje mokykloje, o 1993-1997 m. dirbo Panevėžio raj. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos direktoriumi. 1997-1998m. ėjo LR Švietimo ir mokslo viceministro pareigas. 1998-1999m. Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos direktorius. Nuo 1998m. iki 2002 m. dirbo Šiaulių universiteto Gamtos didaktikos katedroje, o nuo 2002 m. iki šiol dirba Edukologijos katedroje.
   2004-12-15 Vilniaus pedagoginiame universitete atliko Habilitacijos procedūrą. Šiaulių universiteto Senatas 2005-11-16 suteikė socialinių mokslų profesoriaus pedagoginį vardą.

    2006-08-03 Penange /Malaizija/ vykusiame IOSTE (International Organisation for Science and Technology Education) XII simpoziume išrinktas šios organizacijos atstovu Centrinės ir Rytų Europos šalims. 2008-09-25 Turkijoje vykusiame XIII-ajame IOSTE simpoziume perrinktas šios organizacijos atstovu Centrinės ir Rytų Europos šalims antrajai kadencijai. 2010-06-15 Slovėnijoje vykusiame XIV-ajame IOSTE simpoziume perrinktas atstovu trečiajai kadencijai iš eilės. 2012-10-30 XV-ojo IOSTE simpoziumo metu (Hammametas, Tunisas) perrinktas šios organizacijos atstovu Centrinės ir Rytų Europos šalims ketvirtajai kadencijai.

Pedagoginė veikla: lyginamosios ir istorinės pasaulio pažinimo didaktikos, ugdymo filosofijos, edukacinių tyrimų metodologijos, edukacinės diagnostikos, švietimo politikos ir monitoringo, švietimo vadybos, švietimo kokybės vadybos ir kt. kursai edukologijos magistrantūros studijų programose; seminarai ir kvalifikacijos kėlimo bei persikvalifikavimo kursai; vadovavimas studentų kvalifikaciniams darbams Šiaulių ir kituose universitetuose.

Mokslinių interesų sritys ir veikla: lyginamieji ugdymo problemų aspektai, gamtamokslinio ugdymo problemos bendrojo lavinimo mokykloje, tautinio ugdymo problematika Lietuvos integracijos į ES kontekste, šiuolaikinės švietimo vadybos ir politikos problemos. Parengė ir publikavo Lietuvos bei užsienio spaudoje per 450 mokslinių, metodinių straipsnių, parengė ir publikavo 20 metodinių-didaktinių leidinių, svarbiausi iš jų – ”Integruotas gamtamokslinis ugdymas: teoriniai ir praktiniai aspektai” (1999), ”Gamta ir žmogus” (1999), ”Edukologijos praktikumas” (2000), ”Edukologijos labirintai” (2001), "Švietimo monitoringo įvadas" (2004), "Švietimo dimensijos" (2007), "Švietimo štrichai" (2010).

Parengė mokslinę monografiją "Gamtamokslinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje" /anglų kalba/ (2003).

 
 

Vincentas Lamanauskas is the professor of Education at the Vilnius University Šiauliai Academy, a doctor of social sciences, the chairman of a public methodic centre ”Scientia Educologica”, head of Scientia Socialis Ltd., and the editor-in-chief of an international scientific journal "Journal of Baltic Science Education", editor-in-chief of an international scientific methodical journal "Gamtamokslinis ugdymas", editor-in-chief of an international, scientific journal "Problems of Education in the 21st Century", editor--in-chief of an international, periodical scientific journal "Problems of Management in the 21st Century", and editor-in-chief of international scientific methodical journal "Education Policy, Management and Quality" etc. Also he is a member of IOSTE (International Organization for Science and Technology Education), and Honor Member of Riga Teacher Training and Educational Management Academy (latv. Goda Biedrs)/Latvia/, member of Editorial Board of international academic journal “Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education (EJMSTE)”, member of the International History & Philosophy of Science Teaching Group, Member of The American Biographical Institute Research Board of Advisors, an expert of Slovak Research and Development Agency (from 2007).    

The author graduated the department of Sciences-Geography at Vilnius Pedagogic University in 1991. He was a teacher and executive of a secondary school in 1991 – 1997. Lamanauskas served as a vice-minister of Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania in 1997 – 1998. Since 1998 the author has been working at the University of Šiauliai. Lamanauskas is a member of the Council of Lithuanian Scientific Society and an expert of Lithuanian State Science and Studies Foundation.

In 15th of December 2004 at Vilnius Pedagogics University V.Lamanauskas performed the Habilitation Procedure. The title of Professor was conferred by Senate of University of Siauliai at 11th of November 2005.

At regional meeting of IOSTE on August, 3rd, 2006 (Penang, Malaysia) he has been chosen as the representative for Central and Eastern Europe countries in this organisation. He was re-elected as representative for the second term at regional meeting of IOSTE on September 25, 2008 (Kusadasi, Turkey; during XIIIth IOSTE Symposium). Repeatedly he was re-elected as representative for the third term at regional meeting of IOSTE on June 15, 2010 (Bled, Slovenia). During XVth IOSTE Symposium (30 October 2012, Hammamet, Tunisia) he was re-elected again for the fourth term as the representative for Central and Eastern Europe countries.
        Prof. Lamanauskas delivers lectures on didactics of world study, education philosophy, the methodology of educational research, the theory of natural science education and other relevant subjects to the students of BA, MA and doctoral studies as well as supervises their theses and gives scientific accounts in foreign countries.

Prof. Lamanauskas is an expert in the field of natural science education research. He examines comparative educational issues, the problems of natural science education in comprehensive school, the psycho physiologic aspects of the interaction between nature and human being, deals with the questions of national and contemporary education management and politics. The author has prepared and published more than 450 scientific and methodic articles and 20 methodic-didactic publications in the Lithuanian and foreign press. The most important are „Integrated Natural Science Education: Theoretic and Practic Aspects“ (1999), „Nature and Human Being“ (1999), „Practical Educology“ (2000), „The Educology Labyrinth“ (2001), „Primary Natural Science Education“ (2001), "Natural Science Education in Contemporary School" (2003), „Introduction into the Education Monitoring” (2004), "Dimensions of Education" (2007), "Education Features" (2010), "Reflections on Education" (2017) etc.

 

Home | Apie mane/About Me | Interesai/Interests | Publikacijos/Publications | Kontaktai/Contacts | Monografija/Monograph | Knygos/Books | Naujienos/News | Nuorodos/Links | JBSE | Foto/Photos

This site was last updated 25-05-2023