Gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas
(curriculum  vitae)

2014.11.26

Vardas, pavardė

 

Vincentas Lamanauskas

Gimimo metai

 

1967 m. birželio mėn. 04 d.- Panevėžio rajonas.

Gyvenamoji vieta, adresas, kontaktinė informacija

 

K. Donelaičio g. 29, LT-78115 Šiauliai; E.pšt: v.lamanauskas@ef.su.lt; lamanauskas@lamanauskas.puslapiai.lt

Interneto svetainė

 

http://www.lamanauskas.puslapiai.lt
http://projektas.academia.edu/VincentasLamanauskas
http://lt.linkedin.com/in/lamanauskas

Baigta aukštoji mokykla, baigimo metai

Vilniaus pedagoginis universitetas (Gamtos – geografijos fakultetas; įgyta chemijos ir biologijos mokytojo kvalifikacija). Baigimo metai – 1991.

Įgyta kvalifikacija (specialybė)

Vidurinės mokyklos chemijos ir biologijos mokytojas.

 

Studijos socialinių mokslų (edukologijos) doktorantūroje

Vilniaus Pedagoginis Universitetas (1994 – 1998 m.).

Daktaro disertacijos tema, gynimo data

Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas taikant didaktinį diferencijavimą. Mokslinis vadovas: prof. habil.dr Juozas Vaitkevičius. Disertacija apginta Vilniaus pedagoginiame universitete 1998 m. balandžio mėn. 23.

Mokslo laipsnis

 

Socialinių mokslų (edukologija) daktaras

Pedagoginis vardas

 

Socialinių mokslų profesorius (suteiktas Šiaulių universitete 2005-11-16). Atestatas Nr. 000010

Habilitacija

Vilniaus pedagoginiame universitete atlikta Habilitacijos procedūra (2004-12-15). Habilitacijos pažyma Nr. 002

Garbės narystė

 

Rygos (Latvija) mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademijos Senato 2004-09-06 išrinktas akademijos Garbės Nariu (latv. Goda Biedrs). Diplomas Nr. 1, 2004-09-06, prot.Nr. 29-11.

Narystė tarptautinėse mokslo ir kitose organizacijose

bullet

Tarptautinės gamtamokslinio ir technologinio ugdymo organizacijos narys (International Organisation for Science and Technology Education, IOSTE). 2006-08-03 Penange /Malaizija/ vykusiame IOSTE (International Organisation for Science and Technology Education) XII simpoziume išrinktas šios organizacijos atstovu Centrinės ir Rytų Europos šalims; XIII-ajame IOSTE simpoziume perrinktas šios organizacijos atstovu antrajai dviejų metų kadencijai (Kusadasi, 2008 m. rugsėjo mėn. 21-26 d.). IV-ame IOSTE simpoziume, vykusiame 2010 m. birželio 13-18 d. Blede (Slovėnija) perrinktas šios organizacijos atstovu (angl. Representative) trečiajai dviejų metų kadencijai.

bullet

Tarptautinės gamtamokslinio ugdymo asociacijų tarybos narys (International Council of Associations for Science Education, ICASE);

bullet

Bulgarijos chemijos mokymo, chemijos istorijos ir filosofijos draugijos narys (Bulgarian Society for the Chemistry Education and History and Philosophy of Chemistry).

bullet

JAV Biografijos instituto Patarėjų grupės narys (American Biographical Institute, The Research Board of Advisors).

bullet

Tarptautinės Istorijos ir Mokslo Filosofijos Mokymo Grupės narys (angl. International History & Philosophy of Science Teaching Group).

Mokslinė pedagoginė veikla

Skaitomos paskaitos /parengti paskaitų kursai:

bullet

Gamtos mokymo metodika;

bullet

Lyginamoji ir istorinė pasaulio pažinimo didaktika;

bullet

Gamta ir žmogus;

bullet

Pasaulio pažinimo didaktika;

bullet

Ugdymo filosofija;

bullet

Edukacinių tyrimų teorija ir metodologija;

bullet

Edukacinė diagnostika;

bullet

Švietimo politika ir monitoringas;

bullet

Švietimo vadyba. Švietimo naujovės.

bullet

Modernios organizacijų valdymo teorijos;

bullet

Socialiniai tyrimai švietime;

bullet

Studijos ir tyrimai;

bullet

Nacionalinės švietimo sistemos;

bullet

Edukacinės sistemos ir technologijos;

bullet

Švietimo organizacijų kokybės vadyba.

Mokslinės stažuotės, seminarai, kvalifikacijos kursai

bullet

Danijoje (1997 m. kovo mėn.). Pažintis su Danijos švietimo sistema.

bullet

Latvijoje, Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademijoje (2003 m. spalio mėn.). Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademijoje mokslinė stažuotė vyko dviem kryptimis: gamtamokslinio ugdymo tyrimų problematika ir švietimo vadybos klausimai (mokslinės stažuotės vadovai prof. Gunita Praulite ir prof. Ivars Muzis).

bullet

Kvalifikacinis tarptautinis specializuotas duomenų analizės seminaras “Apklausų tyrimų problemos: metodologija ir kokybė” (Lektoriai Oliver Lipps, Šveicarija; Brita Dorer, Vokietija). Seminaras vykdytas pagal “Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra” projektą. Seminaro apimtis – 16 val. Pažymėjimo Nr. TM-1650-00143, išduotas Kauno technologijos universiteto 2011-05-24. 

bullet

Kvalifikacijos kursai "Kokybės vadybos sistemų auditorius pagal ISO 9001:2008" /40 val./ (Bureau Veritas Lit), Lietuva, 2009 m. balandžio mėn. 20 - 24 d. (Sertifikato Nr. LA2/09/LT/26660; sertifikuotų IRCA kursų Nr. A17024) / Course No. A17024 certified by the International Register of Certificated Auditors (IRCA). This course satisfies the training requirements for the IRCA QMS Auditor Certification Scheme; The course was successfully completed with course assessment and examination for the ISO 9001:2008 Series Auditor / Lead Auditor Training Course; Certificate Serial No: LA2/09/LT/26660; Held on: 20 - 24 April, 2009).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Statistiniai kokybės valdymo metodai" /46 val./ (Valstybinė N.P Pastuchovo pramonės menedžmento akademija, Rusija, 2008 m. birželio 23-28 d., Sertifikato Nr. CM 3123, 2008-06-27) / In-service training course "Statistics in Quality Management" /46 hours/ (The N.P.Pastuhov's State Academy of Industrial Management, Russia, 23-28 June 2008, Certificate Number CM 3123).

bullet

Mokslinis kvalifikacijos seminaras “Universitetų valdymas remiantis kokybės vadybos sistema”, Gerceno valstybinis pedagoginis universitetas, Sankt-Peterburgas, Rusija (2006-09-18/29, Sertifikato Nr. 524).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Statistiniai kokybės valdymo metodai" /46 val./ (Valstybinė N.P Pastuchovo pramonės menedžmento akademija, Rusija, 2008 m. birželio 23-28 d., Sertifikato Nr. CM 3123, 2008-06-27) / In-service training course "Statistics in Quality Management" /46 hours/ (The N.P.Pastuhov's State Academy of Industrial Management, Russia, 23-28 June 2008, Certificate Number CM 3123).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Universitetų plėtros valdymas grindžiant kokybės sistemomis" (Rusijos A.I. Gerceno valstybinis pedagoginis universitetas, 2006 m. rugsėjo mėn. 18-29 d., Sertifikato Nr. 524, 2006-09-29) / In-service training course "Management Development in Universities Based on Quality Management Systems" (The Herzen State Pedagogical University of Russia, 18-29 September 2006, Certificate Number 524).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Pedagoginis vertinimas" /15 val./ (AMTLM, 1997 m. liepos mėn. 07-11 d.; Pažymėjimas Nr. 36) / In-service training course "Pedagogical Evaluation" /15 hours/ (American Professional Partnership for Lithuanian Education, 07-11 July 1997; Certificate Number 36).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Edukologijos tyrimų metodologija: teorija ir praktika" /40 val./ (Vilniaus universitetas, ALF Švietimo Studijų Centras, 1996 m. gruodžio 8-12 d., lektorius - Neville Postlethwaite, Hamburgo universitetas; Baigimo pažymėjimas) / In-service training course "Methodology of Educational Research: Theory and Practice" /40 hours/ (Vilnius University and OSF Lithuania, 8-12 December 1996, lecturer - Neville Postlethwaite, University of Hamburg; Certificate).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Švietimo politika ir švietimo reformos" /32 val./ (Vilniaus universiteto Edukologijos katedra ir ALF Švietimo Studijų Centras, 1996 m. spalio mėn. 28-31 d., lektorius - prof. Tamas Kozma, Vengrijos pedagogikos tyrimų institutas; Baigimo pažymėjimas) / In-service training course "Policy and Reforms of Education" /32 hours/ (Vilnius University, Department of Education and OSF Lithuania, 28-31 October 1996, lecturer - prof. Tamas Kozma, Hungarian Institute of Educational Research; Certificate).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Kokybinis tyrimas: etnografinis metodas. Refleksuojantis dėstytojas" /72 val./ (Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedra; Atviros Lietuvos Fondo Švietimo studijų centras, 1996 m. liepos 15-27 d., lektorė - dr. Jūratė Krokytė, Pensilvanijos universitetas; Pažyma su įvertinimu /puikiai/) / In-service training course "Qualitative Research: Etnographical Method. Reflective Lecturer" /72 hours/ (Vilnius University and Open Society Fund Lithuania, 15-27 July 1996, lecturer - dr. Jurate Krokyte, University of Pennsylvania; Certificate with assessment /excellent/).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Mokymas ir mokymasis grupių metodu" /35 val./ (Vilniaus Pedagoginis Universitetas ir ALF Švietimo Studijų Centras, 1996 m. birželio mėn. 17-21 d., lektorius - prof. Vytautas Černius, Templo (JAV) universitetas; Baigimo pažymėjimas) / In-service training course "Group-Based Teaching and Learning" /35 hours/ (Vilnius Pedagogical University and OSF Lithuania, 17-21 June 1996, lecturer - prof. Vytautas Cernius, Temple University; Certificate).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Bendravimo psichologija" /20 val./ (Žmogaus Studijų Centras ir ALF Švietimo Studijų Centras, 1996 m. balandžio mėn. 15-19 d., Baigimo pažymėjimas) / In-service training course "Communication Psychology" /20 hours/ (Human Study Center and Open Society Fund Lithuania, 15-19 April 1996, Certificate).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Kompiuterinis raštingumas" /20 val./ (Atviros Lietuvos Fondas, Švietimas Lietuvos ateičiai, Naujų technologijų programa, 1996 m. balandžio mėn. 15-19 d., Pažymėjimo Nr. NT96-008, 1996-04-19) / In-service training course "Computer Literacy" /20 hours/ (Open Society Fund Lithuania, 15-19 April 1996, Certificate Number NT96-008).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo seminaras "Aktualiausios asmenybės ugdymo ir saviugdos, mokymo ir mokytojo psichologijos problemos" /36 val./ (Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, Vilnius, 1993 m. gruodžio mėn. 13-17 d., Pažymėjimo Nr. 1688, 1993-12-17) / In-service training course "Actual Problems of Psychology of Education and Self-education of Personality, Teaching Process and Teacher" /36 val./ (Teachers In-Service Training Institute, 13-17 December 1993, Certificate Number 1688).

bullet

Kvalifikacijos kėlimo seminaras "Lietuvos švietimo reforma" /18 val./ (Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, Vilnius, 1993 m. kovo mėn. 8-10 d., Pažymėjimo Nr. 576, 1993-03-10) / In-service training course "Reform of Education System in Lithuania" /18 hours/ (Teachers In-Service Training Institute, 8-10 March 1993, Certificate Number 576).
 

Darbo patirtis

bullet

Šiaulių universitetas Edukologijos katedra, profesorius, 2002 iki dabar.

bullet

Scientia Socialis, UAB, direktorius, nuo 2011.

bullet

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras, direktorius (nuo 2006 iki dabar).

bullet

Mokslinio metodinio centro “Scientia Educologica” pirmininkas, nuo 2001 iki dabar.

bullet

Vilniaus J.Basanavičiaus vidurinė mokykla, direktorius, 1998 – 1999.

bullet

Šiaulių universitetas, Gamtos didaktikos katedra, vyr.asistentas, docentas, nuo 1998 iki 2002.

bullet

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, viceministras, 1997 – 1998.

bullet

Panevėžio raj. Upytės A. Belazaro pagrindinė mokykla, direktorius, 1993 – 1997.

bullet

Panevėžio raj. Vadoklių vidurinė mokykla, mokytojas, klasės auklėtojas, 1990 – 1993.

Kita įgyta kvalifikacija

 

bullet

Bendrojo lavinimo įstaigos vadovo I-oji kvalifikacinė kategorija.

Darbas mokslinių periodinių žurnalų redakcijose

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Journal of Baltic Science Education" vyriausiasis redaktorius (http://www.jbse.webinfo.lt) /nuo 2002 m./;

bullet

Tarptautinio mokslinio metodinio žurnalo "Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education" vyriausiasis redaktorius (http://www.gu.projektas.lt ) .

bullet

Tarptautinio mokslinio metodinio žurnalo "Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality" vyriausiasis redaktorius (nuo 2009 metų) (http://www.gu.projektas.lt/SVIETIMAS_PVK.htm).

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Problems of Education in the 21st Century" vyriausiasis redaktorius (nuo 2007 metų) (http://www.jbse.webinfo.lt/Board_PEC.htm).

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Problems of Management in the 21st Century" vyriausiasis redaktorius (nuo 2011 metų) (http://www.jbse.webinfo.lt/PMC/Problems_of_Management.htm).

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Problems of Psychology in the 21st Century" vyriausiasis redaktorius (nuo 2012 metų) (http://www.scientiasocialis.lt/ppc/).

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Quality Issues and Insights in the 21st Century" vyriausiasis redaktorius (nuo 2012 metų) (http://www.scientiasocialis.lt/qiic/). 

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Baltic Journal of Career Education and Management" redaktorius (nuo 2013 metų) (http://www.scientiasocialis.lt/bjcem/). 

bullet

Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademijos Mokslo darbų (Zinatniskie Raksti) periodinio leidinio redakcinės kolegijos narys.

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education (EJMSTE)” redakcinės kolegijos narys;

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "International Journal of Environmental and Science Education (IJESE)" redakcinės kolegijos narys (nuo 2006 iki 2010);

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Chemistry: Bulgarian Journal of Chemical Education" konsultacinės tarybos (Advisory Board) narys (nuo 2007 m.).

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Bulgarian Journal of Science and Education Policy" redakcinės kolegijos narys (nuo 2008 metų).

bullet

Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademijos mokslo žurnalo “Journal of Research in Pedagogy and Psychology SIGNUM TEMPORIS”, ISSN 1691-4929, redakcinės kolegijos narys (nuo 2010). http://www.rpiva.lv/index.php?mh=signum_t

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo "Technologia vzdelavania" / "Technology of Education" redakcinės kolegijos narys (nuo 2010 metų).

bullet

Tarptautinio mokslinio žurnalo “Psychological Thought” (ISSN 2193-7281)  redakcinės kolegijos narys (nuo 2012 iki dabar) - http://psyct.psychopen.eu/about/editorialTeam

bullet Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademijos mokslo žurnalo “Journal of Management Studies SCIENTIA REGIMINIS” (2255-8063) redakcinės kolegijos narys (nuo 2011 iki dabar) - http://www.rpiva.lv/index.php?mh=scientia_regiminis
bullet Tarptautinio mokslinio žurnalo "Advances in Historical Studies" (2327-0438) redakcinės kolegijos narys (nuo 2012 iki dabar) - http://www.scirp.org/journal/ahs/

 

Ekspertinė veikla

bullet

Valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas, nuo 2002 iki 2009;

bullet

Europos Sąjungos 6BP ir 7BP ekspertas;

bullet

Slovakijos tyrimų ir plėtros agentūros (Slovak Research and Development Agency) ekspertas (nuo 2007).

Kita veikla

bullet

Lietuvos Mokslininkų Sąjungos tarybos narys;

bullet

Šiaulių universiteto Atestacinės ir konkursų komisijos narys;

bullet

Šiaulių universiteto Senato narys;

bullet

Lietuvos Socialinių Mokslų Forumo narys.

bullet

Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos narys.

 

Projektinė veikla

bullet Tarptautinis projektas "Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results" /Number of the contract: 539242-LLP-1-2013-1-AT-COMENIUS-CMP/. Svetainė internete: http://math.unipa.it/~grim/Prog_MaT2SMc_2014/Home_Prog_MaT2SMc.html
bullet Tarptautinis mokslo inovacijų projektas ”Papildytoji realybė mokyklos aplinkose” (Augmented Reality in School Environments) /ARiSE/, 6BP projektas. Pareigos projekte: projekto vadovas Lietuvoje, tyrėjas. Svetainė internete: http://www.arise-project.org;
bullet Tarptautinis Socrates/Comenius projektas ”Gamtos mokslų dalykų mokytojų rengimo tobulinimas Europoje” (Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation) /IQST/. Pareigos projekte: projekto vadovas Lietuvoje. Svetainė internete: http://www.iqst.upol.cz/;
bullet Tarptautinis  doktorantų kvalifikacijos kėlimo projektas ”NordForsk” (Nordic-Baltic research (PhD) course, The role of theory in science education), Goteburgas, Švedija, 2008m. lapkričio 16-21 d.

Mokslinė produkcija

Parengė ir publikavo Lietuvos ir užsienio spaudoje daugiau kaip 350 straipsnių, išleido monografiją (anglų kalba), daugiau nei 20 metodinių knygų (studijų knygų) bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, mokytojams, aukštųjų mokyklų studentams. Svarbiausi leidiniai:

bullet

Kurso “Žmogaus biologija” užduotys (didaktinė medžiaga)-Vilnius.-1996 (4,25 sp.l.). /ISBN 9986-9014-4-8/.

bullet

Integruotas gamtamokslinis ugdymas: teoriniai ir praktiniai aspektai. Šiauliai, “ŠU leidykla”, 1999. ( 4,6 leidyb. Apsk. L. ) /ISBN 9986-38-170-3/.

bullet

Gamta ir žmogus – Šiauliai, 1999 (15 sp.l.) /ISBN 9986-705-43-6/.

bullet

Negyvoji gamta: vanduo. Š., 2000. (5,5 l.a.l.)/ISBN 9986-38-203-3/.

bullet

Edukologijos praktikumas. Šiauliai, 2000 (12,5 sp.l.) /ISBN 9955-418-27-3/.

bullet

Europa. Geografijos didaktinė medžiaga moksleiviams ir mokytojams. Vilnius, 2001. 118 p. ISBN 9955-401-62-1.

bullet

Edukologijos labirintai. Šiauliai, 2001. ISBN 9986-38-277-7. 23,4 leidyb.apsk.l.

bullet

Pasaulio geografija /didaktinė medžiaga moksleiviams ir mokytojams/. Šiauliai, 2002. ISBN 9955-418-81-8. (31,5 leidyb.apsk.l.).

bullet

Negyvoji gamta: oras. Šiauliai, 2002. (9 leidyb.apsk.l.) /ISBN 9955-418-92-3/.

bullet

Bendroji geografija /Didaktinė medžiaga bendrojo lavinimo profilinės mokyklos XI-XII klasėms/. Šiauliai, 2003. /ISBN 9955-564-25-3/.

bullet

Natural Science Education in Contemporary School. Siauliai: Siauliai University Press, 2003. /ISBN 9986-38-500-8/.

bullet

Švietimo monitoringo įvadas. Šiauliai: Lucilijus, 2004. /ISBN 9955-564-53-9/.

bullet

Ugdymas: aksiomatinis ir sisteminis aspektai. Vilnius: UAB "Ciklonas", 2004.

bullet

Internetas gamtamoksliniame ugdyme: situacijos analizė ir prognozės. Šiauliai, 2006, 118 psl.

bullet

Švietimo dimensijos. Vilnius: Ciklonas, 2007, 250 psl.

bullet

Švietimo štrichai. Šiauliai: MMC "Scientia Educologica", 2010, 168 p.   

Organizacinė veikla

Organizavo 20 nacionalinių mokslinių praktinių konferencijų "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje" (vyksta kasmet nuo 1995 metų) ir dvi nacionalines mokslines praktines konferencijas tema "Tautinis ir religinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje", bei įvairių tarptautinių mokslinių konferencijų.

 

Dalyvavimas mokslinėse konferencijose

Dalyvavo daugelyje tarptautinių mokslinių konferencijų ir simpoziumų bei skaitė pranešimus Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Estijoje, Malaizijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Taiwanyje, Slovakijoje ir kt.

 

Vadovavimas doktorantams, oponavimas

2004 m. doktorantas Rytis Vilkonis apgynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją. Nuo 2006 m. sausio 01 d. iki 2010 m. sausio 30 d. vadovavo doktorantei Margaritai Vilkonienei. 2004-01-20 oponavau A.Bartuseviča daktaro (chemijos didaktika) disertacijai Latvijos universitete (oficialus oponentas). Oponuota habilitacijos procedūrose Trnavos universitete (Slovakija), Kipro universitete (Kipras), Maltos universitete (Malta).

 

Vizituojantis profesorius
bulletPaskaitų kursas (40 val.) Sao Paulo (Brazilija) universiteto doktorantams. Periodas: 2011 m. vasario mėn. 12-26 d. Kurso tema "Gamtamokslinio ugdymo tyrimai ir mokslo straipsnių rengimas".
bullet Paskaitų kursas Palacky universiteto (Olomoucas, Čekijos Respublika) Gamtos mokslų fakulteto bakalauro ir magistro studijų programų studentams. Periodas: 2010 m. spalio mėn. 24-27 d. Kurso tema "Gamtamokslinio ugdymo tyrimų kryptys ir tendencijos".

Politiniai interesai, pomėgiai

 

Domiuosi švietimo ir mokslo politika, Europos švietimo politika, dalyvauju šalies politniame gyvenime. Svarbiausi pomėgiai - grožinė literatūra, turizmas, gėlininkystė.

Kita informacija

Du kartus buvo skirta valstybinė jaunojo mokslininko stipendija (1999 ir 2001 metais).

2014-11-26